Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Lauku partnerībā „Lielupe” 4. kārtas projektu konkursā no š.g. 3. aprīlim līdz 3. maijam tika saņemti 19 projektu iesniegumi rīcībā “Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai”. Rīcības ieviešana notiek saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāti 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Rīcībā Nr.1. „Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai” kopējais pieejamais finansējums 4. kārtā ir 174 446.00 EUR, Lauku partnerības “Lielupe” padome ir lēmusi par neizmantotā finansējuma pārdali no 2. kārtas aptuveni 120000 EUR apmērā. Lauku atbalsta dienestā (LAD) izvērtēšanai iesniegti 19 projekti par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 418806.51 EUR. LAD projektu vērtēšanu veiks 3 mēnešu laikā.

Projektu vērtēšanas rezultāti saskaņā ar Lauku partnerības “Lielupe” projektu vērtēšanas kritērijiem.

Veiksmīgu projektu īstenošanu!

Submit to FacebookSubmit to Twitter