Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Lauku partnerībā „Lielupe” 1. kārtas projektu konkursā no š.g. 11. aprīļa līdz 11. maijam tika saņemts 41 projekta iesniegums Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai Jelgavas un Ozolnieku novados. Stratēģijas ieviešana notiek saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēm 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Lauku partnerības „Lielupe” izsludinātajā konkursā projektus varēja iesniegt šādās rīcībās:

Rīcība Nr.1. „Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai”, kopējais pieejamais finansējums 1. kārtā 129 667 EUR, iesniegts 21 projekts par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 375 043 EUR.

Rīcība Nr.3. „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana”, kopējais pieejamais finansējums 1. kārtā 103 733.60 EUR, iesniegti 6 projekti par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 267 730 EUR.

Rīcība Nr.4. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem”, kopējais pieejamais finansējums 1. kārtā 41 493.00 EUR, iesniegti 14 projekti par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 105 923 EUR.

Rīcība Nr.2. „Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”, izsludināta nepārtrauktā projektu pieņemšana līdz 2018. gada beigām, kopējais pieejamais finansējums 337 134 EUR, šobrīd atbalsta saņemšanai pieteikti 2 projekti.

No 11. maija līdz 11. jūnijam projektu atbilstību Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai izvērtēja Lauku partnerības „Lielupe” vērtēšanas komisijas, kurās piedalās partnerības padomes pārstāvji un pieaicināti eksperti.

Lauku partnerības „Lielupe” padome ir pieņēmusi lēmumu par projektu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, veicot projektu iesniegumu rindošanu atbilstoši saņemtajiem punktiem saskaņā ar projektu vērtēšanas kritērijiem.

Uzņēmējdarbības attīstības projektiem 2016. gada septembrī plānota 2. kārta lielāku kopējo pieejamo finansējumu!

Projektu vērtēšanas rezultāti :

Rīcība Nr.1. Uzņēmējdarbības atbalsts
Rīcība Nr.3. Kultūrvēsturiskais mantojums
Rīcība Nr.4. Sabiedriskās aktivitātes un pakalpojumi

Submit to FacebookSubmit to Twitter