Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Lauku partnerības “Lielupe” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas Jelgavas un Ozolnieku novados 1.kārtas un nepārtrauktās kārtas projektu iesniegumu konkursā atbalstīti vairāki Ozolnieku novada domes projekti, kas paredz aktīvās atpūtas infrastruktūras sakārtošanu un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu gan novada iedzīvotājiem, gan tūristiem.

Šobrīd ir uzsākta projektu tehniskās dokumentācijas izstrāde un projekti tiks īstenoti 2017. gada laikā.

Velomaršrutu izstrāde Ozolnieku novadā

Projektu īsteno Ozolnieku novada dome. Projektā paredzēts izstrādāt un marķēt 4 velomaršrutus, aptverot visus novada pagastus. Paredzēts, ka velomaršrutu izpētes rezultāti tiks iesniegti gan drukātā, gan elektroniskā formātā, gan iezīmētus tiešsaistes kartē, kas pieejama publiskai lietošanai. Velotūristu pieplūdums netieši veicinās novada maršrutos esošu apskates un izziņas objektu (piemēram, Mini zoo, kazu audzēšanas saimniecības "Līcīši", saimniecība "Caunītes"u.c.) saimnieciskās darbības attīstību un jaunu saimnieciskās darbības veicēju veidošanos tūristu apkalpošanai.

Projekta kopējais finansējums 6267.34 EUR, ELFLA līdzfinansējums 5640.61 EUR.

Apgaismojuma izbūve Ozolnieku slēpošanas trasē

Slēpošanas trase savienojas ar Ozolnieku kalna teritoriju un ir plānotā atpūtas parka turpinājums. 80tajos gados bija izveidots arī trases apgaismojums, taču tas nav saglabājies un ir demontēts. Trase izvietojas mežā un ziemas mēnešos, kad agri iestājas tumsa, trasi darba dienas beigās praktiski nav iespējams izmantot. Tāpēc, lai nodrošinātu pilnvērtīgāku trases izmantošanu iedzīvotāju sportošanas un aktīvās atpūtas vajadzībām, projektā ir paredzēts izbūvēt apgaismojumu slēpošanas trasei ~2,5km garumā.

Projekta kopējais finansējums 30000.00 EUR, ELFLA līdzfinansējums 27000,00EUR.

Atpūtas zonas labiekārtošana Branku ciemā

Branku ciemā trūkst publiski pieejamu labiekārtotu atpūtas vietu ar pastaigu takām, soliņiem, vingrošanas rīkiem, utml. Īstenojot projektu, pašvaldībai piederošā, bijušā ābeļdārza teritorijā, ar kopējo platību ~ 3000 kv.m, kas atrodas Branku ciema centrā - blakus PII "Bitīte", šāda vieta ciemā tiks izveidota. Par pašvaldības budžeta līdzekļiem tiks izstrādāta labiekārtojuma tehniskā dokumentācija, par projekta līdzekļiem paredzēts veikt labiekārtojuma darbus - izbūvēt apgaismojumu, izveidot celiņus, uzstādīt soliņus, šūpoles, vingrošanas rīkus, u.c. labiekārtojuma elementus.

Projekta kopējais finansējums 20000.00 EUR, ELFLA līdzfinansējums 18000.00 EUR.

Veselības takas izveide Emburgas ciemā

Realizējot ieceri par veselības takas ierīkošanu skolēniem un ciema iedzīvotājiem tiktu dota iespēja aktīvi atpūsties, sportot, kā arī rīkot dažādus pasākumus. Visas apmežotās teritorijas kopējā platība ir 8 ha. Veselības taka un sporta, rotaļu un atpūtas vietas aizņems apmēram 3 ha no šīs teritorijas. Projekta ietvaros ir paredzēts: ierīkot veselības taku, kas būs gājēju celiņa turpinājums, un veidos pastaigu maršrutu pa mežu, gar celiņa malām ir paredzēti soliņi un citi nelieli atpūtas un aktivitāšu objekti; veselības takas malā ierīkot bērnu rotaļu laukums pirmsskolas vecuma bērniem, ar viņiem piemērotiem rotaļu rīkiem; ierīkot otru aktivitāšu laukums, kas būs paredzēts vecākiem bērniem un pieaugušajiem.

Projekta kopējais finansējums 20000.00 EUR, ELFLA līdzfinansējums 18000.00 EUR.

Aktīvās atpūtas takas izveide Garozas ciemā.

Ņemot vērā iedzīvotāju vēlmes, un meža teritorijas iespējas, projekta ietvaros ir paredzētas sekojošas aktivitātes: iespēju robežās nolīdzināt meža pamatni, izveidojot pastaigu taku pa visu meža teritoriju, gar takas malām izvietot soliņus, atkritumu urnas; meža teritorijā izvietot dažādus aktīvās atpūtas un tūrisma sporta elementus; izveidot atpūtas vietu svētku svinēšanai un pasākumiem.

Projekta kopējais finansējums 15000.00 00 EUR, ELFLA līdzfinansējums 13500.00 EUR.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter