Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Lauku partnerībā „Lielupe” 3. kārtas projektu konkursā no š.g. 6. februāra līdz 6. martam tika saņemti 14 projekta iesniegumi aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Rīcībā Nr.3. „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana”, kopējais pieejamais finansējums 3. kārtā 103 733.60 EUR, iesniegti 4 projekti par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 145 279.55 EUR.

Rīcība Nr.4. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem”, kopējais pieejamais finansējums 3. kārtā 31120.00 EUR, iesniegti 10 projekti par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 62989.57 EUR.

Projektu atbilstību Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai izvērtēja Lauku partnerības „Lielupe” vērtēšanas komisija, kurās piedalās partnerības padomes pārstāvji un pieaicināti eksperti.

Lauku partnerības „Lielupe” padome ir pieņēmusi lēmumu par projektu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, veicot projektu iesniegumu rindošanu atbilstoši saņemtajiem punktiem saskaņā ar projektu vērtēšanas kritērijiem.

Projektu vērtēšanas rezultāti :
Rīcība Nr.3. Kultūrvēsturiskais mantojums
Rīcība Nr.4. Sabiedriskās aktivitātes un pakalpojumi

Submit to FacebookSubmit to Twitter