R1 Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai

Biedrības Lauku partnerība "Lielupe" paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu

ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš 2024. gada 26. marts - 26.aprīlis
Kārtas kopējais finansējums 300 000 EUR
Projektu īstenošanas teritorija

Jelgavas novads

Valstspilsētās tiks atbalstīta tirdzniecības vietu izveide un labiekārtošana, ja tiešais labuma guvējs ir Jelgavas novada teritorijas lauksaimniecības produktu ražotājs, pārstrādātājs, vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība.

Atbalsta pretendenti Fiziskas personas uzņēmējdarbības uzsākšanai, esoši uzņēmumi, ja noslēgta gada apgrozījums nepārsniedz 150 000 EUR.

Projektu īstenošanas termiņš:

  1. Ja tiek veikta būvniecība - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
  2. Ja projekta īstenošanai saņem fiksētas summas maksājumu ar budžeta projektu “Lauku biļete” – līdz trīs gadiem no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
  3. Pārējiem projektiem - viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas (VRG) kontaktinformācija: Biedrība Lauku partnerība “Lielupe”, Jāņa Asara iela 21, Jelgava, tel. 26399946, 25502151, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Informācija biedrības mājaslapā: https://www.partneribalielupe.lv/index.php/leader-2023/svva 

Projekta iesniegumus varēs iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login 

Kopā ar projekta iesniegumu iesniedzams arī atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.

Saistošie normatīvie akti, paraugi un citi nepieciešamie dokumenti ir pieejami Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē: https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/c0la192-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-tostarp-sadarbibas-aktivitates-un-sagatavosana

Mērķis:  M1 KONKURĒTSPĒJĪGS VIETĒJAIS UZŅĒMĒJS

Rīcība R1 Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai
Atbalsta apmērs 300 000 EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580
 10. minētā darbība

10.1. produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū, atpazīstamības tēla veidošana, kvalitatīvu darba apstākļu radīšana un darbinieku produktivitātes kāpināšana;

10.2. produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana vai labiekārtošana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana 

Rīcības apraksts

Rīcības mērķi:

1) sekmēt jaunu produktu un pakalpojumu izveidi, esošu produktu un pakalpojumu attīstību, to realizēšanu tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanu, sociālās uzņēmējdarbības attīstību, kā arī darbinieku produktivitātes kāpināšanu;

2) radīt un labiekārtot vietējās produkcijas realizēšanai paredzēto vidi, kā arī ieviest jaunus realizācijas veidus, tādējādi sekmējot jaunas sadarbības formas, vietējās produkcijas atpazīstamību un patēriņu, kā arī īso piegāžu ķēžu veidošanos.

Rīcības ieviešana sekmēs jaunu darba vietu radīšanu, produktīvāk un ilgtspējīgi izmantot vietējos resursus, jaunas un inovatīvas vērtības Jelgavas novada teritorijā, digitālo risinājumu ieviešanu, sadarbību (kopprojekti), kvalifikācijas celšanu, tādējādi paaugstinot Jelgavas novada teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, uzņēmumu konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību.

Valstspilsētās tiks atbalstīta tirdzniecības vietu izveide un labiekārtošana, ja tiešais labuma guvējs ir Jelgavas novada teritorijas lauksaimniecības produktu ražotājs, pārstrādātājs, vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība. 

Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai atbalstu varēs saņemt kā fiksētas summas maksājumu ar budžeta projekta aprēķina metodi "Lauku biļete", izmantojot Zemkopības ministrijas apstiprināto metodiku fiksētas summas maksājuma piemērošanai. Atbalsta saņemšanas nosacījums - izstrādāts biznesa plāns jauna produkta vai pakalpojuma radīšanai.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam

50 000 EUR 

15 000 EUR, ja projektu īsteno ar budžeta projekta aprēķina metodi “Lauku biļete”

Atbalsta intensitāte

Atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas ir 40 %.

Paaugstināta atbalsta intensitāte tiek noteikta:

1) 65% ja atbalsta pretendents ir fiziska persona un plāno uzņēmējdarbības uzsākšanu, dibinot uzņēmumu pirmo reizi.

Attiecināms arī gadījumos:

- ja fiziskai personai reģistrēta uzņēmējdarbība ne agrāk kā 18 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas un kopējais apgrozījums darbības laikā līdz projekta iesniegšanai nepārsniedz 15000 EUR;

- ja fiziskai personai ir bijusi reģistrēta uzņēmējdarbība, bet darbība nav bijusi ilgāk kā 18 mēnešus un kopējais apgrozījums nav pārsniedzis 15000 EUR.

2) 60% ja atbalsta pretendents plāno ieguldījumus tūrismu veicinošās atpūtas vietās pie upēm un citām ūdenstilpēm (izņemot jaunu viesu māju būvniecībai);

Attiecināms gadījumos ja pieeja pie ūdenstilpnes atrodas atbalsta pretendenta īpašumā.

3) 60% ja atbalsta pretendents paredz ieguldījumus kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanā un saglabāšanā;

4) 60% ja atbalsta pretendents paredz ieguldījumus amatniecības attīstībai;

5) 60% ja atbalsta pretendents paredz lauksaimniecības produktu pārstrādi.

6) 60% kopprojektiem;

7) 75% ja atbalsta pretendents ir mazā lauku saimniecība saskaņā ar atbalsta piešķiršanas reglamentējošiem normatīviem aktiem noteiktām prasībām - saimnieciskās darbības veicējs – fiziskā persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, vai juridiskā persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā, ja tās gada kopējais neto apgrozījums, ieskaitot saistītās personas, pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas nepārsniedz 15 000 EUR un tā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu.

8) 75% ja investīcijas paredzētas pamatpakalpojumiem lauku teritorijā izglītības, sociālās vai veselības jomā. 

VRG papildu nosacījumi saskaņā ar VRG stratēģiju un 1. kārtas sludinājumu

1) Kārtā nav attiecināmi pašvaldības iesniegtie projekti tirdzniecības vietu izveidei.

2) Ja projektā paredzēta darbība saskaņā ar MK Noteikumu Nr. 580 9.3.4. punktu, atbalsta pretendenta juridiskā adrese vai fiziskās personas deklarētā dzīvesvieta atrodas Jelgavas novada teritorijā.

3) Izziņa vai izdruka no portāla Latvija.lv par dzīves vietas deklarāciju, ja projekta iesniedzējs ir fiziska persona.

4) Atbalsta pretendenta apliecinājums par atbilstību atbalsta intensitātes 65% piešķiršanas nosacījumiem (ja attiecināms).

Projektu vērtēšanas kritēriji

 

M1 KONKURĒTSPĒJĪGS VIETĒJAIS UZŅĒMĒJS

R1 Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai

Kritērijs Novērtējums Skaidrojums un punktu skaits Atsauce uz veidlapu aktivitātei LA19.
1. Administratīvā atbilstība Projekts ir atbilstošs SVVA stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai, Ministru kabineta 10.10.2023. noteikumu Nr. 580. nosacījumiem un VRG papildu nosacījumiem.

Atbilst/Neatbilst

Projektu iesniegumi, kuri šajā kritērijā saņem vērtējumu „Neatbilst” tālāk netiek vērtēti.

Projekta iesniegums kopumā

Projekta iesnieguma un pievienotā biznesa plāna kvalitātes un dzīvotspējas vērtējums 

Tiek vērtēta projekta iesniegumā un biznesa plānā sniegtā informācija. Kvalitātes un dzīvotspējas vērtējumā minimāli nepieciešamais punktu skaits ir 10 (ieskaitot), projekti, kuri saņem zemāku vērtējumu tālāk netiek vērtēti un saņem vērtējumu “Neatbilst”

2. Atbalsta pretendenta pieredze un resursi

Atbalsta pretendenta pieredze un izglītība, attīstības mērķi, sniegta informācija par  resursu nodrošinājumu

(nekustamais īpašums, infrastruktūra, ražošanas pamatlīdzekļi u.c.)

Pierādīta izglītība un pieredze/ pārliecinoši raksturoti resursi un to pieejamība 1 A.1., A.2, A.3.
Pierādīta izglītība un resursu pieejamība 0.5
Nav pamatota pieredze un izglītība, nav skaidrs par resursu pieejamību 0
3. Projekta mērķis Projekta mērķa apraksts, skaidrs redzējums, tas ir konkrēts un atspoguļo, ko plānots sasniegt realizējot projektu. Pārliecinošs redzējums un skaidrs apraksts 1 B.1.
Apraksts ir vispārīgs, nav skaidri definēts 0.5
Projekta mērķis nav skaidrs 0
4. Projekta idejas pamatojums, nepieciešamība Projekta idejas apraksts, investīciju nepieciešamības pamatojums un produkta/pakalpojuma apraksts Pārliecinošs un saprotams apraksts, nepieciešamības pamatojums produkta/pakalpojuma raksturojums 2

B.2.1.

B.2.2.

Daļēji izprotama projekta ideja, projekta nepieciešamība nav pamatota 1
Nav izprotama projekta ideja, nav skaidra projekta nepieciešamība 0

5. Produkta/

pakalpojuma ieviešanas apraksts.

Ražošanas un tehnoloģisko procesu apraksts/pakalpojumu sniegšanas apraksts. Produkta/pakalpojuma īpašības, kvalitāte, cena, izplatīšanas kanāli un veidi, realizācijas apjomi, izejvielu un materiālu piegādātāji, sadarbības partneri Sniegts pārliecinošs un pamatots produkta/pakalpojuma apraksts, iekļauti visi aspekti 2

B.2.2.

Sniegts daļēji pārliecinošs un pamatots produkta/pakalpojuma apraksts, nav iekļauti visi aspekti 1
Nav sniegts produkta/pakalpojuma apraksts  vai ļoti vāji pamatots 0
6. Tirgus analīze Pieprasījuma izpēte, produkta/pakalpojuma priekšrocības un konkurētspēja. Raksturota tirgus daļa,  konkurenti un to novērtējums, cenas, preces realizācijas vietas un iespējas Pamatots un skaidrs apraksts, atbalsta pretendents balstās uz pārbaudāmiem faktiem, pētījumiem u.c. to pamatojot tirgus izpētē 2

B.2.3.

Daļēji skaidrs apraksts, atbalsta pretendents balstās uz pieņēmumiem 1
Nav veikta vai ļoti nepārliecinoši veikta tirgus izpēte 0
7. Mārketinga plāns Mārketinga plāns, norādot izvēlētos pasākumus, to biežumu un izmaksas. Plānotās mārketinga aktivitātes, mērķa auditorijas un mārketinga kanāli. Izstrādāts detalizēts mārketinga plāns un tajā plānotās pasākumu izmaksas ir pamatots. 1

B.2.3.

Veikta tikai mārketinga pasākumu uzskaite 0.5
Nav izvērtēti mārketinga pasākumi 0
8. Projekta riski un risku izvērtējums. Iespējamie riski un to novēršanas vai ierobežošanas iespējas. Ražošanas, tirgus, cilvēku faktora un finanšu riski. Nepārvaramas varas (force majeure) iespējamība. Uzskaitīti un izvērtēti iespējamie riski 2 B.2.4.
Veikta nepilnīga risku uzskaite, nepārliecinošs to izvērtējums. 1
Nav  risku  uzskaites un izvērtējuma. 0
9. Pievienotā vērtība Jelgavas novada teritorijai

Apraksts un pamatojums, kādu ieguldījumu Jelgavas novada teritorijai sniedz projekta īstenošana.

Punktus 0 vai 1 piešķir katrā kritērijā atsevišķi.

Radīts vietējais  produkts/pakalpojums

0/1

B.2.8.

 

Uzlabots vietējais produkts/pakalpojums 0/1
Radīta vismaz 1 pilna laika darba vieta, saglabājot esošās 0/1
Tiks radīts jauns uzņēmums (tai skaitā reģistrēts saimnieciskās darbības veicējs) 0/1
Vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana vai labiekārtošana 0/1
10. Projekta investīciju pamatotība Plānoto investīciju iegādes pamatojums un nodrošinājums mērķa sasniegšanai. Plānotās investīcijas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu 2 B.8.-B.10.
Plānotās investīcijas ir daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu 1
Investīciju nepieciešamība nav pamatota un nesasniedz projekta mērķi 0
11. Projekta budžets, naudas plūsma un finanšu aprēķini Projekta budžeta izvērtējums un atbilstība tirgus cenām, naudas plūsmas pamatojums, ieņēmumu un izdevumu atspoguļojums un atbilstība tirgus cenām Pamatoti sastādīta naudas plūsma, objektīvi izvērtēti visi ieņēmumi un izdevumi 2 C sadaļa
Sastādītā naudas plūsma ir nepilnīga, daļēji izvērtēti visi ieņēmumi un izdevumi. 1
Sastādītā naudas plūsma ir apšaubāma un nepamatota, nav izvērtēti visi ieņēmumi un izdevumi. 0

Specifiskie projektu vērtēšanas kritēriji

Tiek piešķirti papildu punkti gadījumos ja kritērijs ir attiecināms. 13. kritērijā piešķir tikai 1 vērtējumu atbilstoši projektā plānotajam lielākajam investīciju apjomam

12. Projekta ietvaros radītās inovācijas VRG līmenī saskaņā ar SVVA stratēģijā noteikto definīciju. Inovācijas definīcija: jauns produkts vai pakalpojums, kas ir pilnīgi jauns vai kam ir uzlabotas funkcionālās īpašības vai mainīts paredzamais lietošanas veids, tai skaitā mainīti vai uzlaboti tehniskie parametri, sastāvdaļas, materiāli, pievienotā programmatūra vai lietotājam draudzīgas īpašības. Jaunām iekārtām vai paplašinājumiem jābūt ar būtiskiem specifikācijas uzlabojumiem. Produkta, pakalpojuma inovācija (jauna, līdz šim nebijuša produkta vai pakalpojuma radīšana) 3 B.7. B.7.1.
Procesa inovācija (jauns, būtiski atšķirīgs tehnoloģiskais process vai metode produkta ražošanā vai pakalpojuma izveidē) 2
Resursu inovācija (plānotā darbība būtiski maina vides resursu izmantošanu VRG teritorijā) 1
13. Projekta ietvaros radītās inovācijas  Latvijas mērogā un plašāk. Atbilstoši 12. kritērijā minētajai definīcijai Produkta, pakalpojuma inovācija (jauna, līdz šim nebijuša produkta vai pakalpojuma radīšana) 1  
14. Sociālās uzņēmējdarbības attīstība Atbalsta pretendents ir saņēmis sociālā uzņēmuma statusu. Atbalsta pretendents ir iekļauts LM Sociālo uzņēmumu reģistrā 1 B.2.7.  
15. Vides ilgtspēja

Projekta īstenošanas rezultātā sekmēs mērķu sasniegšanu saistībā ar vides ilgtspēju: atjaunojama enerģija: vējš, saule, biomasa . Bioloģisko produktu ražošana (bioekonomikas aspekts)

Aprites ekonomika, negatīvās ietekmes uz ūdeni, gaisu un augsni mazināšana, bioloģiskās daudzveidības veicināšana, klimata pārmaiņu mazināšana

Papildus punktu piešķir, ja izpildās vismaz 1 nosacījums attiecībā uz vides ilgtspēju un tas ir pamatots saskaņā ar Komisijas īstenošanas regulu (ES) 2022/1475 (2022. gada 6. septembris) 1 B.6. B.6.1.
16. Digitālie risinājumi Projektā plānotās investīcijas ir saistītas ar digitāliem risinājumiem vai darbinieku produktivitāti. Punktu skaitu piešķir ja izpildās viens vai abi nosacījumi. 0.5 B.2.1.
17. Kultūrvēsturiskais mantojums Projekta ieguldījums kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un atjaunošanā. Projekta aktivitātes paredz darbības, kas tieši ietekmē kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu. 0.5 B.2.1.
18. Īpašais projektu vērtēšanas kritērijs Pielietojams, ja vairāki projekti ieguvuši vienādu punktu skaitu – ņem vērā vidējo novērtējumu kritērijos Nr.4., 6., 9., un 12. Projektam, kurš minētajos kritērijos iegūst augstāku vidējo vērtējumu papildu tiek piešķirts 0.01 punkts. 0.01  

Pielikumi: