R3 Sabiedriski nozīmīgas teritorijas labiekārtošana

Biedrības Lauku partnerība "Lielupe" paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu

ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātē "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas"

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš 2024. gada 8. aprīlis – 8. maijs
Kārtas kopējais finansējums 150 000 EUR
Projektu īstenošanas teritorija Jelgavas novads
Atbalsta pretendenti Biedrības un nodibinājumi, fiziskas personas, reliģiskas organizācijas un pašvaldība.
Projektu īstenošanas termiņš:
  1. ja tiek veikta būvniecība - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
  2. ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “ar projektu saistītā personāla atalgojuma darbības nodrošināšanas izmaksas”, nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas - divi gadi no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;;
  3. Pārējiem projektiem - viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas (VRG) kontaktinformācija: Biedrība Lauku partnerība “Lielupe”, Jāņa Asara iela 21, Jelgava, tel. 26399946, 25502151, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Informācija par SVVA stratēģiju biedrības mājaslapā: http://www.partneribalielupe.lv/index.php/leader-2023/svva

Projekta iesniegumus varēs iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login

Kopā ar projekta iesniegumu iesniedzams arī atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.

Saistošie normatīvie akti, paraugi un citi nepieciešamie dokumenti ir pieejami Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē: https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/c0la192-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-tostarp-sadarbibas-aktivitates-un-sagatavosana

Mērķis: M2 Pievilcīga teritorija un kultūrvēsturiskās vietas

Rīcība R3 “Sabiedriski nozīmīgas teritorijas labiekārtošana”
Atbalsta apmērs 96 000 EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580
23. punktā minētā darbība
Vietējās teritorijas (tostarp dabas un kultūras objektu) sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, un sabiedrisko aktivitāšu (tostarp viedo ciemu, apmācības un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.
Rīcības apraksts

Rīcības mērķis ir vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, un sabiedrisko aktivitāšu (tostarp viedo ciemu, apmācības un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošana.

Rīcībā tiks atbalstīti projekti, kuri saistīti tikai ar teritorijas labiekārtošanu.

Rīcības ieviešana atbalstīs vietējai kopienai nozīmīgus sabiedriskā labuma projektus, kas saistīti ar apkārtējās teritorijas labiekārtošanu, lai saglabātu un veidotu kvalitatīvu dzīves vidi. Veicinās sabiedrības iesaisti vietējās dabas, fiziskās, sociālā, kultūras un cilvēkkapitāla stiprināšanā, tādā veidā paaugstinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, vietas potenciālu un pievilcību, jaunu un inovatīvu risinājumu ieviešanu (t.sk. sociālās inovācijas), arī digitālu risinājumu ieviešanu, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai (t.sk. teritorijas zīmolu un klasteru veidošanos).

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 25 000 EUR
Atbalsta intensitāte

Atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas ir 70 %, paaugstināta atbalsta intensitāte tiek noteikta:

1) 90% projektiem, kuru īstenošanu virza vietējā kopiena, kas balstās uz kādu no viedā ciema pazīmēm:

Viedais ciems - kopiena laukos, kas izstrādā viedus risinājumus, lai risinātu vietējās problēmas. Tā par pamatu izvēlas esošās vietas stiprās puses un iespējas, lai savu teritoriju attīstītu ilgtspējīgi. Tā paļaujas uz līdzdalības pieeju, lai izstrādātu un īstenotu savu stratēģiju, uzlabojot ekonomiskos, sociālos un vides apstākļus, jo īpaši veicinot inovācijas un izmantojot digitālo tehnoloģiju piedāvātos risinājumus.

2) 80 % kopprojektiem, ko īsteno biedrība vai nodibinājums sadarbībā ar pašvaldību ja pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajā infrastruktūrā īsteno sabiedriskā labuma projektu un starp kopprojekta dalībniekiem ir noslēgts sadarbības līgums.

VRG papildu nosacījumi saskaņā ar VRG stratēģiju un 2. kārtas sludinājumu

1) Ja pretendē uz paaugstinātu intensitāti 90% saistībā ar viedā ciema pazīmēm, jāiesniedz apraksts, kas pamato, ka projekta izstrādē ir iesaistīta vietējā kopiena, kā vietējā kopiena atbilst viedā ciema definīcijai un kurai no pazīmēm atbilst viedā kopiena.

Viedā ciema pazīmes: projekta iesniegumā ir skaidri nodefinēts, kas ir viedā kopiena, ir minēta vietējo iedzīvotāju grupa, kas virza projekta īstenošanu un to var pierādīt ar iepriekš veiktām aktivitātēm vai izstrādātu teritorijas attīstības plānu vai noteiktu inovatīvu projektu teritorijas attīstībai.

2) Projekta iesniegumā norādīts pamatojums, cik lielā mērā projekts sniedz ieguldījumu aktivitātes „Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas” mērķa sasniegšanā un rada priekšnosacījumus integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai.

Projektu vērtēšanas kritēriji

M2 PIEVILCĪGA TERITORIJA UN KULTŪRVĒSTURISKĀS VIETAS

R3 “Sabiedriski nozīmīgas teritorijas labiekārtošana”

Kritērijs Novērtējums Skaidrojums un punktu skaits   Atsauce uz veidlapu aktivitātei LA19.
1. Administratīvā atbilstība Projekts ir atbilstošs SVVA stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai, Ministru kabineta 10.10.2023. noteikumu Nr. 580. nosacījumiem un VRG papildu nosacījumiem. Atbilst/Neatbilst
Projektu iesniegumi, kuri šajā kritērijā saņem vērtējumu „Neatbilst” tālāk netiek vērtēti.
Projekta iesniegums kopumā
2. Projekta mērķis Projekta mērķa apraksts, skaidrs redzējums, tas ir konkrēts un atspoguļo, ko plānots sasniegt realizējot projektu. Pārliecinošs redzējums un skaidrs apraksts 1 B.1.
Apraksts ir vispārīgs, nav skaidri definēts 0.5
Projekta mērķis nav skaidrs 0
3. Projekta nepieciešamības pamatojums (1) Projekta aktualitāte sasaistot to ar projekta mērķi, sagaidāmiem rezultātiem un plānotajām darbībām. Pārliecinošs un pamatots projekta aktualitātes apraksts 2 B.2.1.
B.2.2.
Daļēji izprotama projekta aktualitāte 1
Nav izprotama un pamatota projekta aktualitāte 0
4. Projekta nepieciešamības pamatojums (2) Galveno problēmu apraksts, kas projektam ir jārisina. Pamatojums - kādu pakalpojumu pieejamība, kvalitāte un sasniedzamība tiks uzlabota vai kādas sabiedriskās aktivitātes tiks radīta/uzlabotas Skaidri un pārliecinoši norādītas un pamatotas problēmas/pakalpojums/aktivitāte 2 B.2.1.
B.2.2.
B.3.
Daļēji izprotamas problēmas un vispārīgs apraksts par pakalpojumu/aktivitāti 1
Nav sniegts apraksts vai ļoti vāji pamatots 0
5. Pakalpojuma/sabiedriskās aktivitātes jauninājums pagastā Tiks izvērtēts vai tāda veida pakalpojums/aktivitāte pagastā jau ir pieejams un kāds ir projekta ieguldījumu pamatojums. Papildu punkti tiks piešķirti projektiem, ja konkrētie pakalpojumi/aktivitātes pagastā vai ciemā tiks ieviesti pirmo reizi. Pakalpojums/aktivitāte pagastā iepriekš nav bijis pieejams 2 B.2.1.
B.2.7.
Pakalpojums/aktivitāte pagastā iepriekš ir bijis pieejams 1
6. Ieguldījums aktivitātes „Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas” mērķa sasniegšanā Cik lielā mērā projekts sniedz ieguldījumu aktivitātes „Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas” mērķa sasniegšanā un rada priekšnosacījumus integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai. Pamatota projekta ilgtspēja un attīstības iespējas reģiona un valsts līmenī. 4 B.2.6.
Pamatota projekta ilgtspēja un attīstības iespējas novada līmenī. 3
Pamatota projekta ilgtspēja un attīstības iespējas pagasta līmenī. 2
Pamatota projekta ilgtspēja un attīstības iespējas ciema līmenī. 1
Projekta aktivitātes nerada priekšnosacījumu citu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai. 0
7. Projekta nozīmīgums vietējo iedzīvotāju vajadzībām SVVA stratēģijas 2. pielikums SVID analīze, iedzīvotāju minētās attīstības iespējas katrā pagastā Papildu tiek piešķirti 2 punkti projekta iesniegumam, kas paredz aktivitātes saskaņā ar SVID analīzē izvirzītajām attīstības iespējām 2 B 2.7.
8. Projekta inovācijas

Tiks novērtēts, vai projekts ietver radošus un inovatīvus risinājums, vai projektam izpildās, kāda no šīm pazīmēm:

1) oriģinalitāte - netradicionāli risinājumi teritorijas attīstības veicināšanai un identitātes stiprināšanai, kas ir radīti un īstenoti konkrētajā pašvaldībā vai pārņemti no citām Latvijas pašvaldībām vai ārvalstu prakses, veiksmīgi pielāgojot tos vietējiem apstākļiem;

2) resursu izmantošanas efektivitāte – risinājumi teritoriju attīstībai, kas balstās uz vietējiem resursiem un vērtībām un palīdz ilgtermiņā atrisināt konstatētās problēmas bez lieliem finanšu resursu ieguldījumiem;

3) sabiedriskā nozīme (ilgtspēja) – risinājumi, kas atstāj pozitīvu ietekmi uz vietējo sabiedrību, aktivizējot vietējos iedzīvotājus;

4) atvērtība – risinājumi, kas apliecina pašvaldības atvērtību un atbalstu jaunām idejām un starpdisciplinārai pieejai, kā arī toleranci pret citādi dzīvojošiem, domājošiem un strādājošiem;

5) partnerība – risinājumi, kas veicinājuši sadarbību un dažādu nozaru/jomu kopdarbu un mijiedarbi teritorijas attīstības jautājumu risināšanā.

Projekta inovācija un radošums reģiona/valsts līmenī 3 B.5.
B.5.1.
Inovācija un radošums Jelgavas novada teritorijā 2
Projekta risinājumu jauninājums pagasta/ciema līmenī 1
Projekta risinājums neiekļauj jauninājumus 0
9. Īpašais projektu vērtēšanas kritērijs Pielietojams, ja vairāki projekti ieguvuši vienādu punktu skaitu – ņem vērā vidējo novērtējumu kritērijos Nr.4., 5., 7., un 8. Projektam, kurš minētajos kritērijos iegūst augstāku vidējo vērtējumu papildu tiek piešķirts 0.01 punkts. 0.01  

Minimālais punktu skaits pozitīva lēmuma saņemšanai ir 9 punkti, projekti, kuri iegūst zemāku vērtējumu tiek vērtēti kā “Neatbilstoši stratēģijai”.

Pielikumi: