R4 Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana

Biedrības Lauku partnerība "Lielupe" paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu

ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātē "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas"

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš 2024. gada 8. aprīlis – 8. maijs
Kārtas kopējais finansējums 150 000 EUR
Projektu īstenošanas teritorija Jelgavas novads
Atbalsta pretendenti Biedrības un nodibinājumi, fiziskas personas, reliģiskas organizācijas un pašvaldība.

Projektu īstenošanas termiņš:

  1. ja tiek veikta būvniecība - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
  2. ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “ar projektu saistītā personāla atalgojuma darbības nodrošināšanas izmaksas”, nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas - divi gadi no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
  3. Pārējiem projektiem - viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas (VRG) kontaktinformācija: Biedrība Lauku partnerība “Lielupe”, Jāņa Asara iela 21, Jelgava, tel. 26399946, 25502151, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Informācija par SVVA stratēģiju biedrības mājaslapā: https://www.partneribalielupe.lv/index.php/leader-2023/svva

Projekta iesniegumus varēs iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login

Kopā ar projekta iesniegumu iesniedzams arī atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.

Saistošie normatīvie akti, paraugi un citi nepieciešamie dokumenti ir pieejami Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē: https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/c0la192-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-tostarp-sadarbibas-aktivitates-un-sagatavosana

Rīcība

R4 “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana”

Atbalsta apmērs

54 000 EUR 

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580
23. punktā minētā darbība

Vietējās teritorijas (tostarp dabas un kultūras objektu) sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, un sabiedrisko aktivitāšu (tostarp viedo ciemu, apmācības un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

Rīcības apraksts

Rīcības mērķis ir kultūrvēsturisko objektu sakārtošana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, un sabiedrisko aktivitāšu (tostarp viedo ciemu, apmācības un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošana.

Rīcības ieviešana atbalstīs vietējai kopienai nozīmīgus sabiedriskā labuma projektus, lai saglabātu un popularizētu sabiedrībai nozīmīgu kultūrvēsturisko mantojumu. Veicinās sabiedrības iesaisti vietējās kultūras un cilvēkkapitāla stiprināšanā, tādā veidā paaugstinot vietas potenciālu un pievilcību, jaunu un inovatīvu risinājumu ieviešanu, arī digitālu risinājumu ieviešanu, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam

30 000 EUR 

Atbalsta intensitāte

Atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas ir 70 %, paaugstināta atbalsta intensitāte tiek noteikta:

1) 90% projektiem, kuru ieguldījumi ir plānoti kultūras mantojuma saglabāšanā un atjaunošanā tiem kultūras pieminekļiem, kam piešķirts valsts, reģiona vai vietējas nozīmes statuss.

VRG papildu nosacījumi saskaņā ar VRG stratēģiju un 2. kārtas sludinājumu

Projekta iesniegumā norādīts pamatojums, cik lielā mērā projekts sniedz ieguldījumu aktivitātes „Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas” mērķa sasniegšanā un rada priekšnosacījumus integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai. Kāds ir projekta nozīmīgums jaunu un inovatīvu risinājumu ieviešanā, kā arī projekta nozīmība kopienas vajadzībām un sadarbība ar vietējo kopienu.

Informācija par ilgtermiņa attīstības stratēģiju kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un iedzīvināšanai, t.sk. cita finansējuma piesaistes iespējamība.

M2 PIEVILCĪGA TERITORIJA UN KULTŪRVĒSTURISKĀS VIETAS

R4 “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana”

Kritērijs

Novērtējums

Skaidrojums un punktu skaits

Atsauce uz veidlapu aktivitātei LA19.

1. Administratīvā atbilstība

Projekts ir atbilstošs SVVA stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai, Ministru kabineta 10.10.2023. noteikumu Nr. 580. nosacījumiem un VRG papildu nosacījumiem.

Atbilst/Neatbilst

Projektu iesniegumi, kuri šajā kritērijā saņem vērtējumu „Neatbilst” tālāk netiek vērtēti.

Projekta iesniegums kopumā

2. Projekta mērķis

Projekta mērķa apraksts, skaidrs redzējums, tas ir konkrēts un atspoguļo, ko plānots sasniegt realizējot projektu.

Pārliecinošs redzējums un skaidrs apraksts

1

B.1.

Apraksts ir vispārīgs, nav skaidri definēts

0.5

Projekta mērķis nav skaidrs

0

3. Projekta nepieciešamības pamatojums (1)

Projekta aktualitāte sasaistot to ar projekta mērķi, sagaidāmiem rezultātiem un plānotajām darbībām.

Pārliecinošs un pamatots projekta aktualitātes apraksts

2

B.2.1.

B.2.2.

Daļēji izprotama projekta aktualitāte

1

Nav izprotama un pamatota projekta aktualitāte

0

4. Projekta nepieciešamības pamatojums (2)

Galveno problēmu apraksts, kas projektam ir jārisina. Pamatojums - kādu pakalpojumu pieejamība, kvalitāte un sasniedzamība tiks uzlabota vai kādas sabiedriskās aktivitātes tiks radīta/uzlabotas

Skaidri un pārliecinoši norādītas un pamatotas problēmas/pakalpojums/aktivitāte

2

B.2.1.

B.2.2.

B.3.

Daļēji izprotamas problēmas un vispārīgs apraksts par pakalpojumu/aktivitāti

1

Nav sniegts apraksts vai ļoti vāji pamatots

0

5. Pakalpojuma/sabiedriskās aktivitātes jauninājums pagastā

Tiks izvērtēts vai tāda veida pakalpojums/aktivitāte pagastā jau ir pieejams un kāds ir projekta ieguldījumu pamatojums. Papildu punkti tiks piešķirti projektiem, ja konkrētie pakalpojumi/aktivitātes pagastā vai ciemā tiks ieviesti pirmo reizi.

Pakalpojums/aktivitāte pagastā iepriekš nav bijis pieejams

2

B.2.1.

B.2.7.

Pakalpojums/aktivitāte pagastā iepriekš ir bijis pieejams

1

6. Kultūrvēsturiskā objekta attīstības iespējas

Projekta iesniedzējam ir skaidra koncepcija par kultūrvēsturiskā pieminekļa attīstību, ieguldījumu vietējās kopienas vajadzībām, ilgtspēju un iesaisti tūrisma attīstībā, t.sk. sadarbībai ar vietējiem uzņēmējiem. Ir izstrādāts darbības plāns vismaz 5 gadiem.

Ir izstrādāts pamatots darbības plāns, pierādīta kultūrvēsturiskā pieminekļa attīstība gan vietējās kopienas vajadzībām, gan iesaiste tūrismā un sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem.

5

B.2.1.

B.2.6.

Ir izstrādāts pamatots darbības plāns pierādīta kultūrvēsturiskā pieminekļa attīstība vietējās kopienas vajadzībām.

3

Darbības plāns vāji pamato kultūrvēsturiskā pieminekļa attīstības iespējas

1

7. Ieguldījums aktivitātes „Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas” mērķa sasniegšanā

Cik lielā mērā projekts sniedz ieguldījumu aktivitātes „Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas” mērķa sasniegšanā un rada priekšnosacījumus integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai.

Pamatota projekta ilgtspēja un attīstības iespējas reģiona un valsts līmenī.

4

B.2.6.

Pamatota pamatota projekta ilgtspēja un attīstības iespējas novada līmenī.

3

Pamatota projekta ilgtspēja un attīstības iespējas pagasta līmenī.

2

Pamatota projekta ilgtspēja un attīstības iespējas ciema līmenī.

1

Projekta aktivitātes nerada priekšnosacījumu citu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai.

0

8. Projekta inovācijas

Tiks novērtēts, vai projekts ietver radošus un inovatīvus risinājums, vai projektam izpildās, kāda no šīm pazīmēm:

1) oriģinalitāte - netradicionāli risinājumi teritorijas attīstības veicināšanai un identitātes stiprināšanai, kas ir radīti un īstenoti konkrētajā pašvaldībā vai pārņemti no citām Latvijas pašvaldībām vai ārvalstu prakses, veiksmīgi pielāgojot tos vietējiem apstākļiem;

2) resursu izmantošanas efektivitāte – risinājumi teritoriju attīstībai, kas balstās uz vietējiem resursiem un vērtībām un palīdz ilgtermiņā atrisināt konstatētās problēmas bez lieliem finanšu resursu ieguldījumiem;

3) sabiedriskā nozīme (ilgtspēja) – risinājumi, kas atstāj pozitīvu ietekmi uz vietējo sabiedrību, aktivizējot vietējos iedzīvotājus;

4) atvērtība – risinājumi, kas apliecina pašvaldības atvērtību un atbalstu jaunām idejām un starpdisciplinārai pieejai, kā arī toleranci pret citādi dzīvojošiem, domājošiem un strādājošiem;

5) partnerība – risinājumi, kas veicinājuši sadarbību un dažādu nozaru/jomu kopdarbu un mijiedarbi teritorijas attīstības jautājumu risināšanā.

Projekta inovācija un radošums reģiona/valsts līmenī

3

B.5.

B.5.1.

Inovācija un radošums Jelgavas novada teritorijā

2

Projekta risinājumu jauninājums pagasta/ciema līmenī

1

Projekta risinājumi neiekļauj jauninājumus

0

   

9. Īpašais projektu vērtēšanas kritērijs

Pielietojams, ja vairāki projekti ieguvuši vienādu punktu skaitu – ņem vērā vidējo novērtējumu kritērijos Nr.4., 6., 7., un 8.

Projektam, kurš minētajos kritērijos iegūst augstāku vidējo vērtējumu papildu tiek piešķirts 0.01 punkts.

0.01

 

Minimālais punktu skaits pozitīva lēmuma saņemšanai ir 9 punkti, projekti, kuri iegūst zemāku vērtējumu tiek vērtēti kā “Neatbilstoši stratēģijai”.

Pielikumi: