R5 Sabiedriskās aktivitātes

Biedrības Lauku partnerība "Lielupe" paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas nepārtraukto kārtu

ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātē "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas"

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš 2024. gada 29. maijs – līdz iesniegto projektu kopējais pieprasītais publiskais finansējums sasniegs 80% no pieejamā finansējuma.
Kārtas kopējais finansējums 40 000 EUR
Projektu īstenošanas teritorija Jelgavas novads
Atbalsta pretendenti

Biedrības un nodibinājumi, fiziskas personas, reliģiskas organizācijas un pašvaldība.

Fiksētās summas maksājumam “Jauniešu iniciatīvas” - pašvaldība, jaunatnes organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni.

Projektu īstenošanas termiņš:

  1. viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
  2. ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “ar projektu saistītā personāla atalgojuma darbības nodrošināšanas izmaksas”, nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas - divi gadi no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
  3. Ja projekta īstenošanai saņem fiksētas summas maksājumu “Jauniešu iniciatīvas” - līdz 18 mēnešiem no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Vietējās rīcības grupas (VRG) kontaktinformācija: Biedrība Lauku partnerība “Lielupe”, Jāņa Asara iela 21, Jelgava, tel. 26399946, 25502151, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Informācija biedrības mājaslapā: http://www.partneribalielupe.lv/index.php/leader-2023/svva 

Projekta iesniegumus varēs iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login  

Saistošie normatīvie akti, paraugi un citi nepieciešamie dokumenti ir pieejami Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē: https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/c0la192-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-tostarp-sadarbibas-aktivitates-un-sagatavosana  

Informatīvā semināra ieraksts un prezentācija pieejami šeit https://failiem.lv/u/tjp5zqwqrj

Mērķis M3 SPĒCĪGAS VIETĒJĀS KOPIENAS

Rīcība R5 “Sabiedriskās aktivitātes”
Atbalsta apmērs 40 000 EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 23. punktā un 27.punktā minētā darbība

Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp viedo ciemu, apmācības un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

Fiksētās summas maksājums “Jauniešu iniciatīvas”.

Rīcības apraksts

Rīcības mērķis ir sabiedrisko aktivitāšu (tostarp viedo ciemu, apmācības un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošana.

Rīcībā tiks atbalstīti tikai tie projekti, kuri saistīti ar telpu iekārtošanu, pamatlīdzekļu iegādi sabiedriskām aktivitātēm un mācībām.

Rīcības ieviešana atbalstīs vietējai kopienai nozīmīgus sabiedriskā labuma projektus, lai saglabātu un veidotu kvalitatīvu dzīves vidi. Veicinās sabiedrības iesaisti cilvēkkapitāla stiprināšanā, jaunu un inovatīvu risinājumu ieviešanu (t.sk. sociālās inovācijas), arī digitālu risinājumu ieviešanu, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai (t.sk. teritorijas zīmolu un klasteru veidošanos).

Rīcības ieviešanai paredzēts atbalsts jauniešu iniciatīvām un to var saņemt kā fiksētas summas maksājumu "Jauniešu iniciatīvas", izmantojot Zemkopības ministrijas apstiprināto metodiku fiksētās summas maksājuma piemērošanai. Atbalsts pieejams, lai nodrošinātu iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam

10 000 EUR

6000 EUR, ja projektu īsteno ar budžeta projekta aprēķina metodi “Jauniešu iniciatīvas”

Atbalsta intensitāte

Atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas ir 70 %, paaugstināta atbalsta intensitāte tiek noteikta:

1) 90% mācību projektiem un projektiem, kas saistīti ar mācību aktivitāšu ieviešanu un dažādošanu, 

2) 80 % kopprojektiem, ko īsteno biedrība vai nodibinājums sadarbībā ar pašvaldību  ja pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajā infrastruktūrā īsteno sabiedriskā labuma projektu un starp kopprojekta dalībniekiem ir noslēgts sadarbības līgums.

3) 100%, ja projektu īsteno saskaņā ar fiksētās summas maksājumu “Jauniešu iniciatīvas”

VRG papildu nosacījumi

1) Projekta iesniegumā norādīts pamatojums, cik lielā mērā projekts sniedz ieguldījumu aktivitātes  „Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas” mērķa sasniegšanā un rada priekšnosacījumus integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai. 

2) Projekta iesniegumā norādīts pamatojums, ja projekta aktivitātes vērstas uz tradicionālo amatu un prasmju nodošanu un popularizēšanu, digitāliem risinājumiem, uzņēmējspēju un digitālo prasmju attīstību vietējiem iedzīvotājiem.

Projektu vērtēšanas kritēriji

M3 SPĒCĪGAS VIETĒJĀS KOPIENAS

R5 “Sabiedriskās aktivitātes”

Kritērijs Novērtējums Skaidrojums un punktu skaits Atsauce uz veidlapu aktivitātei LA19.
1. Administratīvā atbilstība Projekts ir atbilstošs SVVA stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai, Ministru kabineta 10.10.2023. noteikumu Nr. 580. nosacījumiem un VRG papildu nosacījumiem.

Atbilst/Neatbilst

Projektu iesniegumi, kuri šajā kritērijā saņem vērtējumu „Neatbilst” tālāk netiek vērtēti.

Projekta iesniegums kopumā
2. Projekta mērķis Projekta mērķa apraksts, skaidrs redzējums, tas ir konkrēts un atspoguļo, ko plānots sasniegt realizējot projektu. Pārliecinošs redzējums un skaidrs apraksts 2 B.1.
Apraksts ir vispārīgs, nav skaidri definēts 1
Projekta mērķis nav skaidrs 0
3. Projekta nepieciešamības pamatojums (1) Projekta aktualitāte sasaistot to ar projekta mērķi, sagaidāmiem rezultātiem un plānotajām darbībām. Pārliecinošs un pamatots projekta aktualitātes apraksts 2

B.2.1.

B.2.2.

Daļēji izprotama projekta aktualitāte 1
Nav izprotama un pamatota projekta aktualitāte 0
4. Projekta nepieciešamības pamatojums (2). Kritēriju nevērtē ja projektu īsteno ar budžeta projekta aprēķina metodi “Jauniešu iniciatīvas” Galveno problēmu apraksts, kas projektam ir jārisina. Pamatojums - kādas sabiedriskās aktivitātes tiks radīta/uzlabotas Skaidri un pārliecinoši norādītas un pamatotas problēmas/aktivitāte

2

B.2.1.

B.2.2.

B.3.

 

Daļēji izprotamas problēmas un vispārīgs apraksts par aktivitāti
Nav sniegts apraksts  vai ļoti vāji pamatots 0
5. Projekta nepieciešamības pamatojums (3). Kritēriju vērtē ja projektu īsteno ar budžeta projekta aprēķina metodi “Jauniešu iniciatīvas”. Galveno problēmu apraksts, kas projektam ir jārisina. Pamatojums – kā projekta īstenošana nodrošinās iespēju jauniešiem iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā. Skaidrs un pārliecinošs projekta aktualitātes pamatojums, sniegts skaidrs un pamatots apraksts, kādas dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences iegūs jaunieši. 2

B.2.1.

B.2.2.

B.3.

Daļēji izprotama projekta aktualitāte un pamatojums par dzīvei nepieciešamajām prasmēm, zināšanām un kompetenci.
Nav sniegts apraksts  vai ļoti vāji pamatots 0
6. Ieguldījums aktivitātes „Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas” mērķa sasniegšanā Cik lielā mērā projekts sniedz ieguldījumu  aktivitātes „Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas” mērķa sasniegšanā un rada priekšnosacījumus integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai.  Pamatota projekta ilgtspēja un attīstības iespējas reģiona un valsts līmenī. 4 B.2.6.
Pamatota projekta ilgtspēja un attīstības iespējas novada līmenī.
Pamatota projekta ilgtspēja un attīstības iespējas pagasta līmenī. 2
Pamatota projekta ilgtspēja un attīstības iespējas ciema līmenī. 1
Projekta aktivitātes nerada priekšnosacījumu citu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai.
7. Specifiskie kritēriji. Projekta iesniegumā norādīts pamatojums, ja projekta aktivitātes vērstas uz tradicionālo amatu un prasmju nodošanu un popularizēšanu, digitāliem risinājumiem, uzņēmējspēju un digitālo prasmju attīstību vietējiem iedzīvotājiem. Tradicionālo amatu un prasmju nodošana un popularizēšana 0.5/1 B.2.6.
Digitālie risinājumi 0.5/1 
Digitālo prasmju attīstība 0.5/1 
Uzņēmējspēju attīstība 0.5/1
8. Projekta inovācijas 

Tiks novērtēts, vai projekts ietver radošus un inovatīvus risinājums, vai projektam izpildās, kāda no šīm pazīmēm:

1) oriģinalitāte - netradicionāli risinājumi teritorijas attīstības veicināšanai un identitātes stiprināšanai, kas ir radīti un īstenoti konkrētajā pašvaldībā vai pārņemti no citām Latvijas pašvaldībām vai ārvalstu prakses, veiksmīgi pielāgojot tos vietējiem apstākļiem;

2) resursu izmantošanas efektivitāte – risinājumi teritoriju attīstībai, kas balstās uz vietējiem resursiem un vērtībām un palīdz ilgtermiņā atrisināt konstatētās problēmas bez lieliem finanšu resursu ieguldījumiem;

3) sabiedriskā nozīme (ilgtspēja) – risinājumi, kas atstāj pozitīvu ietekmi uz vietējo sabiedrību, aktivizējot vietējos iedzīvotājus;

4) atvērtība – risinājumi, kas apliecina pašvaldības atvērtību un atbalstu jaunām idejām un starpdisciplinārai pieejai, kā arī toleranci pret citādi dzīvojošiem, domājošiem un strādājošiem;

5) partnerība – risinājumi, kas veicinājuši sadarbību un dažādu nozaru / jomu kopdarbu un mijiedarbi teritorijas attīstības jautājumu risināšanā.

Projekta inovācija un radošums reģiona/valsts līmenī 3

B.5.

B.5.1.

Inovācija un radošums Jelgavas novada teritorijā 2
Projekta risinājumu jauninājums pagasta/ciema līmenī 1
Projekta risinājums neiekļauj jauninājumus 0
9. Projekta budžets Projekta izmaksu pamatojums un sasaiste ar projekta mērķi un aktivitātēm. Projektā plānotās izmaksas ir saistītas un pamatotas ar projekta mērķi un aktivitātēm 2

B.8.

B.10.

Projektā plānotās izmaksas daļēji saistītas un pamatotas ar projekta mērķi un aktivitātēm 1
Projektā plānotās izmaksas nav/ļoti vāji saistītas un pamatotas ar projekta mērķi un aktivitātēm 0
10. Īpašais projektu vērtēšanas kritērijs Pielietojams, ja vairāki projekti ieguvuši vienādu punktu skaitu – ņem vērā vidējo novērtējumu kritērijos Nr.4.vai 5. (atbilstoši projekta aktivitātei), 7. un 8. Projektam, kurš minētajos kritērijos iegūst augstāku vidējo vērtējumu papildu tiek piešķirts 0.01 punkts. 0.01  

Minimālais punktu skaits pozitīva lēmuma saņemšanai ir 6 punkti, projekti, kuri iegūst zemāku vērtējumu tiek vērtēti kā “Neatbilstoši stratēģijai”.

Pielikumi: