Rīcības plāns

Rīcības plāns 2023.–2027. gadam Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (turpmāk – Stratēģiskā plāna intervence)

Nr.
p. k.

Mērķis/rīcība

Stratēģiskā plāna intervences aktivitāte

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro)

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

Īstenošanas kārtas (izsludināšanas princips)

Iznākuma rādītāji

  1.  

 M1 Konkurētspējīgs vietējais uzņēmējs/ R1 „Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai”

 Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas

 50 000 EUR

 75%*

Konkursa kārtas

Izveidoti 35 jauni produkti un pakalpojumi

Attīstīti 15 esoši produkti un pakalpojumi

Radītas vai labiekārtotas vismaz 2 tirdzniecības vietas vietējo produktu realizēšanai.

 

  1.  

 M1 Konkurētspējīgs vietējais uzņēmējs/ R2 „Vietējo uzņēmēju sadarbības, konkurētspējas un atpazīstamības veicināšana”.

 Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas

 30 000 EUR

 100%

 Starpvalstu vai starpteritoriālās sadarbības projekts

 Realizēts vismaz 1 sadarbības projekts vietējo uzņēmēju sadarbības, konkurētspējas un atpazīstamības veicināšanai

  1.  

 M2 Pievilcīga teritorija un kultūrvēsturiskās vietas/

R3 „Sabiedriski nozīmīgas teritorijas labiekārtošana”.

Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas

 25 000 EUR

 90%

 Konkursa kārtas

 Pakalpojumu skaits, kam uzlabota vai radīta pieejamība – 16

Radītas/uzlabotas sabiedriskās aktivitātes - 10

  1.  

 M2 Pievilcīga teritorija un kultūrvēsturiskās vietas /

R4 „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana”.

 Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas

30 000 EUR

90%

Konkursa kārtas

Pakalpojumu skaits, kam uzlabota vai radīta pieejamība kultūrvēsturiskajos objektos – 5

Radītās/uzlabotās sabiedriskās aktivitātes kultūrvēsturiskajos objektos - 5

  1.  

 M3 Spēcīgas vietējās kopienas/

R5 „Sabiedriskās aktivitātes”.

 Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas

10000 EUR

Jauniešu iniciatīvu projektiem 6000 EUR

90%

Jauniešu iniciatīvām 100 %**

Nepārtrauktā kārta, nosakot kopējo pieejamo finansējumu pa gadiem

Radītas/uzlabotas sabiedriskās aktivitātes - 16

Īstenotas mācības prasmju paaugstināšanai - 3

Īstenotas jauniešu iniciatīvas - 3

  1.  

M3 Spēcīgas vietējās kopienas/

R6 Novadpētniecības stiprināšana

Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas

30 000 EUR

100%

Starpvalstu vai starpteritoriālās sadarbības projekts

Realizēts vismaz 1 sadarbības projekts novadpētniecības stiprināšanai

 

* Maksimālā atbalsta summa var mainīties atbilstoši metodikai “Fiksētas summas maksājums ar budžeta projekta aprēķina metodi “Lauku biļete” un to piemērošana Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plānā 2023.-2027.gadam”

** Maksimālā atbalsta summa var mainīties atbilstoši metodikai “Fiksētas summas maksājums “Jauniešu iniciatīva” un to piemērošana Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plānā 2023.-2027.gadam”