Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Lai nodrošinātu Jelgavas novada 13 pagastu vajadzību pēc teltīm pasākumiem un labvēlīgus priekšnosacījumus jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumu attīstību (sadarbība ar mājražotājiem, kuri arī aktīvi izmanto teltis tirdzniecībai) novada teritorijā tika īstenots projekts “Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai Jelgavas novadā”, Nr. 16-06-AL03-A019.2203-000003.

Projekta īstenošanas laikā iegādātas teltis - 6x3 m un 3x3m ar Jelgavas novada logo, kas būs ievērojams ieguldījums daudzu pasākumu īstenošanā – gan bērnu svētkiem, gan novada, grāmatu, ražas un daudziem citiem svētkiem. 

Kopējās izmaksas: 4250,73 EUR

Publiskais finansējums: 3825,65 EUR

Pašvaldības finansējums: 425,08 EUR

Projekta pieteikums izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 590 ,,Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"” un iesniegts biedrības Lauku partnerība „Lielupe” izsludinātā atklātā projektu konkursā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, rīcībā Nr.4. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem”.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem Lauku partnerības “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

 

Submit to FacebookSubmit to Twitter