Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Rīcība Nr.1. „Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai”

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

2017. gada 3. aprīlis līdz 2017. gada 3. maijs

 

Sludinājuma kopsumma

174 446 EUR

Projektu  īstenošanas termiņš

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Kontaktinformācija un konsultācijas par projekta iesnieguma sagatavošanu

Biedrība Lauku partnerība „Lielupe”

Krišjāņa Barona iela 40, Jelgava, LV-3001

Līga Švānberga

Tel. 26399946, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Projektu iesniegšana

Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Projekta iesniegumus papīra formātā varēs iesniegt Lauku partnerībā „Lielupe”, Kr. Barona ielā 40, 3. Stāvā, Jelgavā.

Apbalsta apmērs  

50 000 EUR – ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas, pārējiem projektiem 25 000 EUR.

Atbalsta intensitāte

Kopprojektiem 80 %, pārējiem projektiem 70%

 

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

A – Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

B – Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

C – Tādas vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešana.

D – Darbinieku produktivitātes kāpināšana.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunas uzņēmējdarbības veidošanu un esošas attīstību, nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības jomās, paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan aprīkojumā, kā arī darbībām, kas saistītas ar sabiedriskām attiecībām produktu vai pakalpojuma atpazīstamības tēla veidošanai un personāla kvalifikācijas paaugstināšanai.

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt projektus, kas paredz vides radīšanu un labiekārtošanu vietējās produkcijas realizēšanai Jelgavas pilsētā.

 

Projektu vērtēšanas kritēriji

M1 VIETĒJĀ EKONOMIKA/R1 Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai

Kritērijs

Novērtējums

Punktu skaits un skaidrojums

Atsauce uz veidlapu aktivitātei 19.2.1.

1. Administratīvās atbilstības kritērijs

Projekts ir atbilstošs SVVA stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai, LAP 2014.-2020. gadam 19.2. pasākumam un 19.2.1. apakšaktivitātei un Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumiem Nr. 590.

Atbilst/Neatbilst

Projektu iesniegumi, kuri šajā kritērijā saņem vērtējumu „Neatbilst” tālāk netiek vērtēti.

Projekta iesniegums kopumā

2. Saimnieciskās darbības rādītāju izvērtēšanas kritērijs

Saimnieciskās darbības rādītāji saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 590. (13.10.2015.).

Par vienu darba vietu tiek skaitīta darbavieta ar darba līgumu vismaz uz gadu ar darbiniekam noteiktu normālo darba laiku vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas darbavietas sezonas rakstura darbu veikšanai, kurās kopā nostrādāto stundu skaits kalendārā gada griezumā atbilst normālam darba laikam.

5 punkti ja projekta rezultātā tiek radīta jaunas darba vietas saglabājot esošās.

3 punkti ja projekta rezultātā iesaistītie uzņēmumi palielina apgrozījumu, ieguldīto investīciju apmēru, fizisko ražošanas apjomu vai pakalpojumu apjomu.

5 punkti tiek piešķirti arī gadījumā, ja izpildās abi kritēriji.

B.4., B.4.1., B.6.1., C.2.1.

 

 

 

3. Projekta idejas pamatojums, produkta/pakalpojuma pieprasījums, konkurētspēja

Skaidri izprotama projekta ideja, saprotami aprakstīts produkts/pakalpojums. Veikta un skaidri aprakstīta produkta/pakalpojuma pieprasījuma izpēte, pamatota produkta/pakalpojuma priekšrocības un konkurētspēja.

3 punkti

B.6.1., B.9., C.2.1., C.3.1.

Daļēji izprotama projekta ideja, nepilnīgi raksturots produkts/pakalpojums. Vispārēji aprakstīts produkta/pakalpojuma pieprasījums un produkta/pakalpojuma priekšrocības un konkurētspēja.

2 punkti

B.6.1., B.9., C.2.1., C.3.1.

Nav izprotama projekta ideja, neskaidrs produkta/pakalpojuma raksturojums. Nav veikta vai ir nepārliecinoša produkta/pakalpojuma pieprasījuma izpēte, nepārliecinoša produkta/pakalpojuma konkurētspēja.

1 punkts

B.6.1., B.9., C.2.1., C.3.1.

4. Projekta naudas plūsmas izvērtējums

Pamatoti sastādīta naudas plūsma, objektīvi izvērtēti visi ieņēmumi un izdevumi, investīcijas un finansējuma avoti.

 3 punkti

B.6.1., B.9., C.2.1., C.3.1.

Sastādītā naudas plūsma ir nepilnīga, daļēji izvērtēti visi ieņēmumi un izdevumi.

2 punkti

B.6.1., B.9., C.2.1., C.3.1.

Sastādītā naudas plūsma ir apšaubāma un nepamatota, nav izvērtēti visi ieņēmumi un izdevumi.

1 punkts

B.6.1., B.9., C.2.1., C.3.1.

5. Produkta/ pakalpojuma virzības tirgū pamatojums (mārketings)

 

Raksturotas tirgus iespējas, paredzēti atbilstoši un konkrēti mārketinga pasākumi esošā vai jaunizveidotā produkta/pakalpojuma virzībai tirgū.

3 punkti

B.6.1.

Vispārēji aprakstītas tirgus iespējas un esošā vai jaunizveidotā produkta/pakalpojuma virzība tirgū. Nav paredzēti konkrēti mārketinga pasākumi

2 punkti

B.6.1.

Nav aprakstīti mārketinga pasākumi, nav izprotama projekta rezultātā attīstītā produkta/pakalpojuma virzība tirgū.

1 punkti

B.6.1.

6. Uzņēmuma attīstības un dzīvotspējas pamatojums

 

Skaidri un izprotami aprakstīts uzņēmējdarbības attīstības redzējums – uzskaitīti un izvērtēti iespējamie riski, finanšu un darba spēka resursu pieejamība, produkta/pakalpojuma tirgus iespējas nākotnē, pamatota uzņēmējdarbības ilgtspēja.

3 punkti

B.6.1.

Vispārēji aprakstīts un daļēji izprotams uzņēmējdarbības attīstības redzējums – risku izvērtējums, resursu pieejamība, pieprasījuma esamība un uzņēmējdarbības ilgtspēja.

2 punkti

B.6.1.

Nav aprakstīts un nav izprotams uzņēmējdarbības attīstības redzējums – neskaidra un apšaubāma resursu pieejamība, pieprasījuma esamība un uzņēmējdarbības ilgtspēja, nav risku izvērtējuma.

1 punkts

B.6.1.

Summējot kritēriju Nr. 3., 4., 5., un 6. iegūtos punktus minimālais kopējais punktu skaits pozitīva atzinuma saņemšanai ir 6 punkti.

7. Jauninājumu izvērtēšanas kritērijs

Projektā īstenošanā radītie jauninājumi

Tiek vērtēta projekta oriģinalitāte - jauna prece vai pakalpojums, radīts jauns ražošanas virziens, vai jauna sadarbības metode vai produkcijas noieta veicināšana, vai ieviesta jauna kultūra, produkts, vai jauna produkta apstrādes tehnoloģija, vai jauna tehnoloģija mājražošanai.

Tiek vērtēts vai projekts ir inovatīvs VRG/novada darbības teritorijā vai pagasta/ciema vai uzņēmuma/organizācijas līmenī.

3 punkti ja projekts rada jauninājumus VRG vai novada darbības teritorijā.

2 punkti ja projekts rada jauninājums pagasta/ciema līmenī.

1 punkti ja projekts rada jauninājumus tikai uzņēmuma/organizācijas līmenī.

B.3.

8. Specifiskais izvērtēšanas kritērijs I

Projekta ietekme uz materiālā un nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma un latviskā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.

Papildu tiek piešķirti 2 punkti projektiem, kuru īstenošanas rezultātā tiks saglabāts un popularizēts materiālais un nemateriālais kultūrvēsturiskais mantojums vai latviskais mantojums.

B.6.1., B.15.

9. Īpašais projektu vērtēšanas kritērijs

Pielietojams, ja vairāki projekti ieguvuši vienādu punktu skaitu – ņem vērā novērtējumu šajos kritērijos: Uzņēmējdarbības idejas izvērtēšanas kritērijs un Jauninājumu izvērtēšanas kritērijs.

Projektam, kurš šajos divos kritērijos iegūst augstāku vidējo vērtējumu papildu tiek piešķirts 0.01 punkts.

-

 

Minimālais punktu skaits pozitīva atzinuma saņemšanai: 1) Tiek summēti kritēriju Nr. 3., 4., 5., un 6. iegūtie punkti, minimālais punktu skaits pozitīva atzinuma saņemšanai ir 6 punkti, ja projekts šajos kritērijos saņem mazāku kopējo punktu skaitu, tad tiek sniegts negatīvs atzinums. 2) Ja kritēriju Nr. 3., 4., 5., un 6. punktu kopsumma pārsniedz 6 punkti, tad minimālais punktu skaits pozitīva atzinuma saņemšanai ir 12 punkti.

 

Papildu informācija projektu iesniegumiem, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju Rīcības R1 iesniegtajiem projektiem: 1) Projekta ietekme uz materiālā un nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma un latviskā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Raksta pielikumi
Download this file (nosacijumi_R1.pdf)Nosacījumi, vērtēšanas kritēriji - R1[ ]383 kB
Submit to FacebookSubmit to Twitter