Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Biedrības Lauku partnerība „Lielupe” sludinājums par projektu iesniegumu pieņemšanu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem īstenošanai

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

2018. gada 9. februāris līdz 2018. gada 9. marts

Sludinājuma kopsumma

Rīcība Nr.4. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem” – 45285.45 EUR.

Projektu īstenošanas termiņš

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, tad projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese

Biedrība Lauku partnerība „Lielupe”

Kr. Barona iela 40, Jelgava, LV-3001

Kontaktinformācija

Līga Švānberga

Tel. 26399946, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Projektu iesniegšana

Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Kopā ar projekta iesniegumu iesniedzams arī atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.

Projekta iesniegumus papīra formātā varēs iesniegt Lauku partnerībā „Lielupe”, Kr. Barona iela 40, Jelgavā, LV-3001.

Rīcība

Mērķis M2 Teritorijas pievilcība

Rīcība R4 „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem”

Apbalsta apmērs

10 000 EUR

 

Atbalsta intensitāte

Sabiedriskā labuma projekti 90%

 

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

A – Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

B – Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošana.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros tiks atbalstīti ieguldījumi gan būvniecībā, gan aprīkojuma iegādēm, lai veicinātu sabiedrisko aktivitāšu, mūžizglītības un sociālo pakalpojumu attīstību, kultūrvēsturiskā mantojuma un tūrisma attīstību.


Projektu vērtēšanas kritēriji

M2 TERITORIJAS PIEVILCĪBA/R4 Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem

Kritērijs

Novērtējums

Punktu skaits un skaidrojums

Atsauce uz veidlapu aktivitātei 19.2.2.

1. Administratīvās atbilstības kritērijs

Projekts ir atbilstošs SVVA stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai, LAP 2014-2020. gadam 19.2. pasākumam un 19.2.2. apakšaktivitātei un Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumiem Nr. 590.

Atbilst/Neatbilst

Projektu iesniegumi, kuri šajā kritērijā saņem vērtējumu „Neatbilst” tālāk netiek vērtēti.

Projekta iesniegums kopumā

2. Pamata izvērtēšanas kritērijs I

Cik lielā mērā projekts sniedz ieguldījumu LAP aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas mērķa sasniegšanā un rada priekšnosacījumus jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai:

Projekta iesniegums tiek vērtēts 10 ballu skalā:

B.5. B.6.1., B.13.

 

Projekta aktivitātes pierāda iespējas citu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai, pamatota projekta ilgtspēja un attīstības iespējas reģiona un valsts līmenī.

10 punkti

B.5. B.6.1., B.13.

 

Projekta aktivitātes pierāda iespējas citu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai, pamatota projekta ilgtspēja un attīstības iespējas novada līmenī.

8 punkti

B.5. B.6.1., B.13.

 

Projekta aktivitātes pierāda iespējas citu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai, pamatota projekta ilgtspēja un attīstības iespējas pagasta līmenī.

6 punkti

B.5. B.6.1., B.13.

 

Projekta aktivitātes pierāda iespējas citu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai, pamatota projekta ilgtspēja un attīstības iespējas ciema līmenī.

4 punkti

B.5. B.6.1., B.13.

 

Projekta aktivitātes nerada priekšnosacījumu citu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai.

0 punkti

 

3. Pamata izvērtēšanas kritērijs II

Projekta nepieciešamības pamatojums vietējai kopienai un ilgtspējas novērtējums:

Projekta iesniegums tiek vērtēts 10 ballu skalā, tiek piešķirti 2, 5 vai 10 punkti:

B.6.1., B.13.

 

Projekta aktivitātes apliecina to vajadzību vietējai kopienai, tas ir pamatoti pierādīts (piem. aptaujas, iedzīvotāju forumi, diskusijas), projektam ir augsts ilgtspējas novērtējums.

10 punkti

B.6.1., B.13.

 

Projekta aktivitātes apliecina to vajadzību vietējai kopienai, projektam ir vidējs ilgtspējas novērtējums.

5 punkti

B.6.1., B.13.

 

Projekta aktivitātes vāji pierāda to vajadzību vietējai kopienai, projektam ir zems ilgtspējas novērtējums.

2 punkti

B.6.1., B.13.

4. Jauninājumu izvērtēšanas kritērijs

Projekta nozīmīgums jaunu, radošu un inovatīvu risinājumu ieviešanā.

Papildu tiek piešķirti 3 punkti projekta iesniegumam, kas paredz inovatīvu un radošu risinājumu novada teritorijā.

Papildu tiek piešķirti 2 punkti projekta iesniegumam, kas paredz inovatīvu un radošu risinājumu pagasta līmenī.

Papildu tiek piešķirti 1 punkti projekta iesniegumam, kas paredz inovatīvu un radošu risinājumu ciema līmenī.

Nav radošuma – 0 punkti.

B.3.1.

 

5. Specifiskais izvērtēšanas kritērijs I

Projekta ietekme uz materiālā un nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma un latviskā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.

Papildu tiek piešķirti 2 punkti projektiem, kuru īstenošanas rezultātā tiks saglabāts un popularizēts materiālais vai nemateriālais kultūrvēsturiskais mantojums vai latviskais mantojums.

B.13.

6. Specifiskais izvērtēšanas kritērijs II

Projekta ieguldījums vienlīdzīgu iespēju radīšanā pensijas un pirmspensijas vecuma personām, daudzbērnu un nepilnām ģimenēm, bērniem, personām ar īpašām vajadzībām, bezdarbniekiem, no ieslodzījuma vietām atbrīvotām personām, personām ar nepietiekošām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām zināšanām un prasmēm, trūcīgām personām, jauniešu iesaistei un jauniešu uzņēmējspēju veicināšanai.

Papildu tiek piešķirti 2 punkti projektiem, kuru īstenošanas rezultātā tiek veicināta vienlīdzīgu iespēju radīšana sociālā riska grupām vai jauniešiem vecumā no 15-29 gadiem.

B.6.1., B.13.

7. Īpašais projektu vērtēšanas kritērijs

Pielietojams, ja vairāki projekti ieguvuši vienādu punktu skaitu – ņem vērā novērtējumu šajos kritērijos: Projekta nepieciešamības pamatojums vietējai kopienai un ilgtspējas novērtējums un Projekta nozīmīgums jaunu, radošu un inovatīvu risinājumu ieviešanā.

Priekšroka ir tam projektam, kurš šajos divos kritērijos iegūst augstāku vidējo vērtējumu.

Projektam, kurš iegūst augstāku vidējo vērtējumu papildu tiek piešķirts 0.01 punkts.

-

Minimālais punktu skaits pozitīva atzinuma saņemšanai 15 punkti.

 

Papildu informācija projektu iesniegumiem, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju Rīcības R4 iesniegtajiem projektiem: 1) Projekta radītie priekšnosacījumi jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai, 2) Projekta nepieciešamības pamatojums vietējai kopienai, 3) Projekta ietekme uz materiālā un nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma un latviskā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Raksta pielikumi
Download this file (nosacijumi_vertesanas_kriteriji_R4.pdf)nosacijumi_vertesanas_kriteriji_R4.pdf[Nosacījumi, vērtēšanas kritēriji]384 kB
Download this file (atbalsta_pretendenta_pasnovertejums_R4.docx)atbalsta_pretendenta_pasnovertejums_R4.docx[Atbalsta pretendenta pašnovērtējums]18 kB
Submit to FacebookSubmit to Twitter