Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Lauku partnerības „Lielupe” rīcības plāns 2015.–2020. gadam Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"

Nr.
p.k.

Mērķis/rīcība

Lauku attīstības programmas apakšpasākuma aktivitāte

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro)

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

Īstenošanas kārtas (izsludināšanas princips)

Rezultātu rādītāji

 1.

 M1 Vietējā ekonomika/ R1 „Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai”

19.2.1. aktivitāte „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”

- uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70 procenti no projekta attiecināmo izmaksu summa 50 000 euro;

- pārējiem projektiem 25 000 euro

Kopprojektam 80%;

Pārējiem projektiem 70%

2 kārtas 2016. gadā

1 kārta 2017. gadā

1 kārta 2018. gadā

1 kārta 2019. gadā

Jaunradīto un uzlaboto vietējo produktu un pakalpojumu skaits - 45

Jaunradīto darba vietu skaits - 7

 2.

 M2 Teritorijas pievilcība/ R2 „Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”

19.2.2. aktivitāte „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

 30 000 euro

Sabiedriskā labuma projekti 90%

Nepārtraukta projektu pieņemšana, saskaņā 30.09.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.598 3. punktu

Jaunradīto un sakārtoto publiskās infrastruktūras un sabiedrisko aktivitāšu objektu skaits - 20

 3.

 M2 Teritorijas pievilcība/ R3 Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana

 19.2.2. aktivitāte „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

 50 000 euro

Sabiedriskā labuma projekti 90%

1 kārta 2016. gadā

1 kārta 2017. gadā

1 kārta 2018. gadā

Pakalpojumu un sabiedrisko aktivitāšu skaits, kas uzlaboti vai radīti kultūrvēsturiskos objektos - 7

4.

M2 Teritorijas pievilcība/ R4 Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem

19.2.2. aktivitāte „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

10 000 euro

Sabiedriskā labuma projekti 90%

1 kārta 2016. gadā

1 kārta 2017. gadā

1 kārta 2018. gadā

Radīto un uzlaboto pakalpojumu un sabiedrisko aktivitāšu skaits - 20

Rīcības plāna ieviešana notiek saskaņā ar 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590. „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Raksta pielikumi
Download this file (ricibas_plans2016.pdf)Rīcības plāns[ ]211 kB
Submit to FacebookSubmit to Twitter