Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Izveidošana

Biedrība Lauku partnerība "Lielupe" dibināta 2005. gadā, iesaistoties toreizējā Jelgavas rajona pašvaldībām, uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām. Biedrība nodarbojas ar LEADER programmas (ELFLA finansējuma) ieviešanu Jelgavas un Ozolnieku novadu teritorijās. Lauku partnerība "Lielupe" sniedz iespēju lauku iedzīvotājiem piesaistīt ES finansējumu uzņēmējdarbības attīstībai, teritorijas sakārtošanai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai. Biedrība veicina vietējo iniciatīvas grupu darbošanos un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos starptautiskos projektos.

Mērķis un uzdevumi

LP “Lielupe” darbības mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību Jelgavas un Ozolnieku novadu lauku teritorijā, pārstāvot sabiedrības intereses tās attīstībā.

Partnerības darbības uzdevumi:

Partnerības darbības uzdevumi ir sekojoši:

1. veicināt sabiedrības iniciatīvu, kas vērsta uz lauku teritorijas attīstību:
1.1. izstrādāt stratēģijas ilgtspējīgai lauku attīstībai un nodrošināt to īstenošanu, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus;
1.2. rast iespēju izglītojoša rakstura semināru organizēšanai lauku teritorijā;
1.3. veicināt biedru izglītošanos Latvijā un ārzemēs;

2. veidot darba grupas un koalīcijas lauku attīstības jautājumu risināšanā vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī;

3. koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Partnerības mērķa sasniegšanai;

4.attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Jelgavas un Ozolnieku novadu attīstību.

Submit to FacebookSubmit to Twitter