Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Biedrība Lauku partnerība „Lielupe” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.gada 3. oktobra līdz 2014.gada 3. novembrim.

7. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 17 562.71 EUR. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 3000 EUR.

Projekti jāiesniedz līdz 2014. gada 3. novembrim plkst.17:00 Lauku partnerībā „Lielupe”, Jelgavā, Katoļu ielā 2B, 3. stāvā 305. kabinetā.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4. ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un program­mu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojumu sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem” rīcībā:
1.2. Aktīvās atpūtas, sporta, vides sakopšanas un pieejamības aktivitāšu veicināšana vietējiem iedzīvotājiem, pieejamais finansējums 17 562.71 EUR.

Projektu iesniegumus var iesniegt: biedrības, pašvaldības, uzņēmumi un fiziskas personas.

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Lauku partnerībā „Lielupe”, Katoļu ielā 2B, Jelgava, 3. stāvā 305. kabinetā, kontaktpersona Līga Švānberga tel. 26399946, partnerības mājas lapā www.partneribalielupe.lv un Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.

Projekta īstenošanas beigu termiņš ir 2015. gada 1. jūnijs.

Dokumenti projektu iesniegumu sagatavošanai

Raksta pielikumi
Download this file (Projektu_vertesanas_kriteriji.doc)Projektu_vertesanas_kriteriji.doc[Vērtēšanas kritēriji]335 kB
Download this file (ricibas_plans_lielupe_2014.doc)ricibas_plans_lielupe_2014.doc[Rīcības plāns]335 kB
Submit to FacebookSubmit to Twitter