Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Vietējā rīcības grupa: Jelgavas Lauku partnerības „Lielupe”

Jelgavas Lauku partnerības „Lielupe” Vietējās attīstības stratēģija 2009.- 2013.gadam

Lauku attīstības programmas (2007. – 2013.gads) 4.ass „LEADER pieejas īstenošana” pasākums 413 Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā.

Pasākums tiek finansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

Ministru kabineta noteikumi Nr.33 2009.gada 13.janvārī. Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.


Rīcības plāns 2010. gadam

Nr. p.k.

Rīcība

Lauku attīstības programmas 2007.– 2013.gadam pasākums**

Rīcībai pieejamais finansējums (Ls)

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (Ls)

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

Rīcības mērķis un plānotas darbības

1.

1.1. Kopienu un brīvā laika aktivitāšu veicināšana vietējiem iedzīvotājiem

413. pasākums

2. aktivitāte

23100

14000

Biedrības un nodibinājumi 90%


Pašvaldības 75%(1)


Juridiskas un fiziskas personas 50%

Sniegt ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības attīstībā, nodrošinot atbilstošu infrastruktūru kopienu darba attīstībai.

Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide šādām aktivitātēm:

 • NVO centri, dažādu sociālo grupu( jaunieši, pensionāri, sievietes, vīriešu interesēm atbilstošu u.c.) centri;

 • interešu grupas;

 • rotaļu un spēļu istabas;

 • u.c. objektiem, kas veicina sabiedrisko aktivitāšu dažādošanos vietējiem iedzīvotājiem.


2.

1.2. Izglītības, kultūras un kultūras mantojuma aktivitāšu veicināšana vietējiem iedzīvotājiem


413. pasākums

2. aktivitāte

42000

14000

Biedrības un nodibinājumi 90%


Pašvaldības 75% (1)


Juridiskas un fiziskas personas 50% (2)

Veicināt dzīves kvalitātes paaugstināšanos, sekmējot izglītības, kultūras un kultūras mantojuma aktivitāšu attīstību vietējiem iedzīvotājiem

Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide šādām aktivitātēm:

 • kultūras kopas, mūzikas studijas;

 • jauno māmiņu skolas, ģimenes centri un bēbīšu skoliņas;

 • radošās darbnīcas un studijas;

 • karjeras izvēles un jauno uzņēmēju skola;

 • uzņēmēju klubs;

 • materiāli tehniskais nodrošinājums dažādu apmācību organizēšanai;

 • muižu un muzeju labiekārtošana;

 • u.c. objektiem, kas veicina sabiedrisko aktivitāšu dažādošanos vietējiem iedzīvotājiem.

3.

1.3. Aktīvās atpūtas, sporta, vides sakopšanas un pieejamības aktivitāšu veicināšana vietējiem iedzīvotājiem

413. pasākums

2. aktivitāte

63410.7

14000

Biedrības un nodibinājumi 90%


Pašvaldības 75% (1)


Juridiskas un fiziskas personas 50% (2)

Veicināt dzīves kvalitātes paaugstināšanos, sekmējot aktīvās atpūtas, sporta, vides sakopšanas un pieejamības aktivitāšu attīstību vietējiem iedzīvotājiem.

Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide šādiem sabiedrisko aktivitāšu objektiem vai veidiem

 • sporta telpas, sporta laukumi, stadioni;

 • rotaļu un atrakciju laukumi, sporta laukumi, skeitparki un skrituļceliņi;

 • estrādes brīvā dabā, kopīgas ugunskura vietas, peldvietas un laivu piestātnes, dabas, meža un lauku takas, aktīvās atpūtas takas;

 • gājēju celiņi un velotakas;

 • daudzdzīvokļu namu pagalmi un apkārtne;

 • informācijas stendi, norādes un apskates objekti;

u.c. objektiem, kas veicina sabiedrisko aktivitāšu dažādošanos vietējiem iedzīvotājiem.

4.

2.1. Publisko pakalpojumu attīstība vietējiem iedzīvotājiem


413. pasākums

1. aktivitāte

25200

14000

Biedrības un nodibinājumi 90%


Pašvaldības 75% (1)


Juridiskas un fiziskas personas 50% (2)

Veicināt lauku ekonomikas dažādošanu un dzīves kvalitātes paaugstināšanu, sekmējot publisko pakalpojumu attīstību vietējiem iedzīvotājiem.

Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide šādu pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai:

 • interneta pieejas punkts;

 • izglītības un informācijas centrs;

 • bērnu pieskatīšanas pakalpojumi (aukļu dienests, bērnu pieskatīšanas istabas u.c.);

 • sociālās aprūpes pakalpojumi mazaizsargātām iedzīvotāju grupām;

 • alternatīvas aprūpes pakalpojumi (dienas centrs, aprūpe mājās, krīzes centrs, grupu dzīvokļi u.c.);

 • sabiedriski pieejamas pirtis, masāžas u.c. veselības procedūras;

u.c. pakalpojumu attīstībai vietējiem iedzīvotājiem;

5.

2.2.Sadzīves, ēdināšanas, sadzīves tehnikas un tehnikas pakalpojumu attīstība vietējiem iedzīvotājiem

413. pasākums

1. aktivitāte

19789.3

14000

Biedrības un nodibinājumi 90%


Pašvaldības 75% (1)


Juridiskas un fiziskas personas 50% (2)

Veicināt lauku ekonomikas dažādošanu un dzīves kvalitātes paaugstināšanu, sekmējot sadzīves, ēdināšanas, sadzīves tehnikas un tehnikas pakalpojumu attīstību vietējiem iedzīvotājiem.

Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide šādu pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai:

 • veļas mazgāšanas punkti;

 • šuvēja, kurpnieka un friziera pakalpojumi u.c. sadzīves pakalpojumi;

 • kosmetologa pakalpojumi, skaistumkopšana;

 • ēdināšanas un kulinārijas pakalpojumi;

 • zāles pļāvēja, krūmgrieža un citas tehnikas pakalpojumi;

 • sulu spiešana un citas sadzīves tehnikas pakalpojumi;

 • autoservisa pakalpojumi;

 • u.c. pakalpojumu attīstībai vietējiem iedzīvotājiem.

6.

2.3. Amatniecības pakalpojumu attīstība vietējiem iedzīvotājiem

413. pasākums

1. aktivitāte

12600

14000

Biedrības un nodibinājumi 90%


Pašvaldības 75% (1)


Juridiskas un fiziskas personas 50% (2)

Veicināt lauku ekonomikas dažādošanu un dzīves kvalitātes paaugstināšanu, sekmējot amatniecības pakalpojumu attīstību vietējiem iedzīvotājiem.

Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide šādu pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai:

 • suvenīru darbnīca;

 • amatniecības un kokapstrādes darbnīca;

u.c. pakalpojumu attīstībai vietējiem iedzīvotājiem.


413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”


1. aktivitāte: „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un program­mu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojumu sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem”


2. aktivitāte: „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.


321 “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”


(1) Pašvaldības var iesniegt tikai tādus projektus, kas neatbilst pasākuma LAP 413. pasākumam – 321 – Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem (regulē 2008. gada 7. jūlija MK noteikumi Nr. 525)

(2) Juridiskas un fiziskas personas var iesniegt projektus tikai tādā gadījumā, ja atbalsta saņēmējs un/vai projektā plānotās aktivitātes neatbilst LAP 413. pasākumiem: 312(311) Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (regulē 2008. gada 21. aprīļa MK noteikumi Nr. 300); 313 Tūrisma aktivitāšu veicināšana (regulē 2008. gada 15. septembra MK noteikumi Nr. 754)

Submit to FacebookSubmit to Twitter