Par partnerību

Izveidošana

Biedrība Lauku partnerība "Lielupe" dibināta 2005. gadā, iesaistoties toreizējā Jelgavas rajona pašvaldībām, uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām. Biedrība nodarbojas ar LEADER programmas (ELFLA finansējuma) ieviešanu Jelgavas novada teritorijā. Lauku partnerība "Lielupe" sniedz iespēju lauku iedzīvotājiem piesaistīt ES finansējumu uzņēmējdarbības attīstībai, teritorijas sakārtošanai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai. Biedrība veicina vietējo iniciatīvas grupu darbošanos un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos starptautiskos projektos.

Mērķis un uzdevumi

LP “Lielupe” darbības mērķis ir ar savu darbību veicināt Jelgavas novada teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību, kas ietver gan ekonomiskās un sociālās aktivitātes pieaugumu, gan teritorijas apkārtējās vides uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Partnerības darbības galvenie uzdevumi:

 • Veicināt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā un atbalstīt tās centienus, izmantojot vietējos un piesaistītos ekonomiskos resursus.
  • Izstrādāt stratēģijas ilgtspējīgai lauku attīstībai un nodrošināt to īstenošanu, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus;
  • Rast iespēju izglītojoša rakstura semināru organizēšanu lauku teritorijā;
  • Veicināt biedru un iedzīvotāju izglītošanos Latvijā un ārzemēs;
 • Veidot darba grupas un koalīcijas lauku attīstības jautājumu risināšanā vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī;
 • Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Partnerības mērķa sasniegšanai;
 • Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot partnerības teritorijas attīstību, kopienu sadarbības tīklu;
 • Veicināt vietējo kopienu iniciatīvas, kas vērstas uz lauku problēmu risināšanu;
 • Pārstāvēt partnerības teritorijas lauku iedzīvotāju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī, veidojot darba grupas.