Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Biedrība Lauku partnerība „Lielupe” paziņo par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas nepārtrauktās kārtas Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai apturēšanu, jo iesniegto projektu pieteiktais publiskā finansējuma apjoms ir sasniedzis 80% no pieejamā finansējuma.  Projektu iesniegumu pieņemšana par atlikušo finansējumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.21. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” tiek plānota līdz 2023. gada 21. aprīlim.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

2023. gada 21. marts – 2023. gada 21. aprīlis.

 

Sludinājuma kopsumma

26 969.88 EUR

Rīcība Nr.1. „Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai”

Projektu  īstenošanas termiņš

  1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne ilgāk kā līdz 2025. gada 1. septembrim;

  2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese

Biedrība Lauku partnerība „Lielupe 

Lielā iela 5/7, Jelgava, LV-3001

Kontaktinformācija

Līga Švānberga

Tel. 26399946, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Projektu iesniegšana

Projekta iesniegumus varēs iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login 

Saistošie normatīvie akti, paraugi un citi nepieciešamie dokumenti ir pieejami Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē: https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/192-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju 

Kopā ar projekta iesniegumu iesniedzams arī atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.

 

Rīcība

Mērķis M1 Vietējā ekonomika

Rīcība R1 „Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai”

Atbalsta apmērs  

25 000 EUR

Atbalsta intensitāte – kopprojektam 80%; pārējiem projektiem 70%.

Atbalsta pretendenti

Juridiska persona, privātpersona, zemnieku saimniecība, individuālais komersants, biedrības un nodibinājumi, vietējā pašvaldība. Leader atbalsts tiek piešķirts uzņēmumiem, kuru apgrozījums noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas nepārsniedz 150 000 EUR.

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

A – Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

B – Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

C – Vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un atpazīstamības tēla veidošanai.

D – Darbinieku produktivitātes kāpināšana.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunas uzņēmējdarbības veidošanu un esošas attīstību, nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības jomās, paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan aprīkojumā, kā arī darbībām, kas saistītas ar sabiedriskām attiecībām produktu vai pakalpojuma atpazīstamības tēla veidošanai un personāla kvalifikācijas paaugstināšanai.

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt projektus, kas paredz vides radīšanu un labiekārtošanu vietējās produkcijas realizēšanai Jelgavas pilsētā.

 

Projektu vērtēšanas kritēriji

M1 VIETĒJĀ EKONOMIKA/R1 Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai

Kritērijs

Novērtējums

Punktu skaits un skaidrojums

 

Atsauce uz veidlapu aktivitātei 19.2.1.

1. Administratīvās atbilstība

Projekts ir atbilstošs SVVA stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai, LAP 2014.-2020. gadam 19.2. pasākumam un 19.2.1. apakšaktivitātei un Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumiem Nr. 590.

Atbilst/Neatbilst

Projektu iesniegumi, kuri šajā kritērijā saņem vērtējumu „Neatbilst” tālāk netiek vērtēti.

Projekta iesniegums kopumā

2. Saimnieciskās darbības ilgums projekta īstenošanas nozarē vai blakusnozarē

Nav dibināts/darbojas līdz 12 mēnešiem

2 punkti

A.1.

Virs 12 mēnešiem līdz 36 mēnešiem

1 punkts

Virs 36 mēnešiem

0 punkti

3. Saņemtais publiskā finansējuma apmērs un publicitātes nodrošināšana SVVA stratēģijas 2014-2020 ietvaros

Līdz 20 000 eiro

2 punkti

A.1.

VRG datu bāze

20 001-50 000 eiro

1 punkti

50 001 eiro un vairāk

0 punkti

Projekta īstenotājs par iepriekš realizētajiem projektiem, kuri ir statusā Sākta uzraudzība ir izpildījis apstiprinātajā projekta iesniegumā norādītās publicitātes aktivitātes. Publicitātes aktivitātēm jābūt izpildītām uz jaunā projekta iesniegšanas dienu.

Ja nav izpildīts kritērijs tad no kopējā projekta iesnieguma vērtējuma tiek noņemti 3 punkti. Kritērijs tiek piemērots arī gadījumā, ja ir iepriekš realizēti vairāki projekti, bet publicitāte nav izpildīta par vienu projektu.

B.2.7. VRG datu bāze, apstiprinātie projektu iesniegumi

4. Projekta attiecināmās summas lielums projektu iesniegšanas kārtā (ja kārtā iesniegti vairāki projekti, tos summē un atbilstošo punktu skaitu saņem visi iesniegtie projekti)

Līdz 10 000 eiro

2 punkti

B.9.1.

Virs 10 000 līdz 20 000 eiro

1.5 punkti

Virs 20 000 līdz 25000 eiro

1 punkts

Virs 25 000 eiro

0 punkti

5. Atbalsta pretendenta un tā saistīto uzņēmumu neto apgrozījums pēdējā noslēgtā gadā

Līdz 35 000 eiro

2 punkti

Atbalsta pretendenta un tā saistīto uzņēmumu apgrozījums, Lursoft datu bāze

Projekta sadaļa saistīto uzņēmu informācijas norādīšana

Virs 35 000 līdz 70 000 eiro

1.5 punkti

Virs 70 000 līdz 100 000 eiro

1 punkts

Virs 100 000 līdz 150 000 eiro

0 punkti

6. Projekts tiek ieviests kā kopprojekts

Plānots kopprojekts atbilstoši MK not. Nr. 590

2 punkti

Informācija par kopprojekta dalībniekiem

Nav kopprojekts

0 punkts

7. Projekta darbības virziens

Projekts veicina jauna produkta vai uzlabo esoša produkta ražošanu

2 punkti

B.1.

Projektā plānota vai tiek attīstīta pakalpojumu sniegšana

1 punkti

8. Projektā plānotās investīcijas.

Projektā plānota tikai pamatlīdzekļu iegāde

2 punkti

B.8.

Projektā plānoti būvdarbi saskaņā ar MK not. 590 punktiem 28.2. un 28.3.

0 punkti

9. Projekta idejas pamatojums, nepieciešamība

Skaidri aprakstīta projekta ideja, pārliecinoši pamatota investīciju nepieciešamība, saprotami aprakstīts jaunradītais vai uzlabotais produkts/pakalpojums.

2 punkti

B.2.1.

Daļēji izprotama projekta ideja, nepārliecinoši pamatota investīciju nepieciešamība, nepilnīgi aprakstīts  jaunradītais vai uzlabotais produkts/pakalpojums.

1 punkti

Nav izprotama projekta ideja, nepārliecinoša investīciju nepieciešamība, neskaidri aprakstīts jaunradītais vai uzlabotais produkts/pakalpojums.

0 punkti

10. Projekta ieviešanas process

Sniegts pārliecinošs un pamatots ražošanas un tehnoloģisko procesu apraksts/pakalpojumu sniegšanas apraksts.

2 punkti

B.2.2.

Sniegts daļēji pārliecinošs un pamatots ražošanas un tehnoloģisko procesu apraksts/pakalpojumu sniegšanas apraksts.

1 punkti

Nav sniegts  vai ļoti vāji pamatots ražošanas un tehnoloģisko procesu apraksts/pakalpojumu sniegšanas apraksts.

0 punkti

11. Tirgus analīze

Pamatota pieprasījuma izpēte, produkta/pakalpojuma priekšrocības un konkurētspēja. Pārliecinoši analizēts mērķtirgus,  konkurenti, cenas, preces realizācijas vietas un iespējas. Atbalsta pretendents balstās uz pārbaudāmiem faktiem, pētījumiem u.c. to pamatojot tirgus izpētē.

2 punkti

B.2.3.

Pavaddokumenti Nr. 6

Daļēji pamatota pieprasījuma izpēte, produkta/pakalpojuma priekšrocības un konkurētspēja. Apmierinoši analizēts mērķtirgus,  konkurenti, cenas, preces realizācijas vietas un iespējas. Atbalsta pretendents balstās uz pieņēmumiem.

1 punkti

Nav veikta vai ļoti nepārliecinoši veikta tirgus izpēte

0 punkts

12. Projekta riski un risku izvērtējums.

Uzskaitīti un izvērtēti iespējamie riski

2 punkti

B.2.4.

Veikta nepilnīga risku uzskaite, nepārliecinošs to izvērtējums.

1 punkti

Nav  risku  uzskaites un izvērtējuma.

0 punkti

13. Projekta ietvaros radītās inovācijas VRG līmenī, saskaņā ar SVVA stratēģijā noteikto definīciju.* 

Produkta, pakalpojuma inovācija (jauna, līdz šim nebijuša produkta vai pakalpojuma radīšana)

3 punkti

B.7., B.7.1.

Procesa inovācija (jauns, būtiski atšķirīgs tehnoloģiskais process vai metode produkta ražošanā vai pakalpojuma izveidē)

2 punkti

Resursu inovācija (plānotā darbība būtiski maina vides resursu izmantošanu VRG teritorijā)

1 punkts

14. Projekta ietvaros radītās inovācijas  Latvijas mērogā un plašāk.*

Produkta, pakalpojuma inovācija (jauna, līdz šim nebijuša produkta vai pakalpojuma radīšana)

1 punkts

B.7.1.

15. Projekta izmaksu pamatojums

Plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu

2 punkti

B.10.

Plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu

1 punkts

Plānotās izmaksas nav pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu

 

0 punkti

16. Plānoto saimnieciskās darbības rādītāju izvērtēšana

Par vienu darba vietu tiek skaitīta darbavieta ar darba līgumu vismaz uz gadu ar darbiniekam noteiktu normālo darba laiku vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas darbavietas sezonas rakstura darbu veikšanai, kurās kopā nostrādāto stundu skaits kalendārā gada griezumā atbilst normālam darba laikam.

Darba vietu novērtējumā jāņem vērā pretendentu iepriekš apstiprinātajos projektos noteiktais darba vietu skaits.

C.2.

 

 

 

Projekta rezultātā tiek radītas vismaz 2 jaunas pilna laika darba vietas saglabājot esošās, sniegts apraksts par darba vietām (nosaukto darba vietu skaitam jābūt adekvātam projekta saturam).

2 punkti

 

Projekta rezultātā tiek radītas vismaz 1 jauna pilna laika darba vieta saglabājot esošās, sniegts apraksts par darba vietām (nosaukto darba vietu skaitam jābūt adekvātam projekta saturam).

1.5 punkti

 

 

Plānota tikai apgrozījuma palielināšana

1 punkts

 

17. Projekta ieguldījums kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un atjaunošanā.*

Projekta aktivitātes paredz darbības, kas tieši ietekmē kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu.

1 punkts

B. 2.7.

18. Sociālās uzņēmējdarbības attīstība.*

Atbalsta pretendents ir saņēmis sociālā uzņēmuma statusu.

1 punkts

B.2.7.

LM Sociālo uzņēmumu reģistrs

19. Klimata pārmaiņu ietekme.*

Projekta īstenošana sekmē mērķu sasniegšanu saistībā ar klimata pārmaiņām (atjaunojamā enerģija, biomasa, bioloģisko produktu ražošana, aprites ekonomika)

1 punkts

B.6.1.

20. Īpašais projektu vērtēšanas kritērijs.

Pielietojams, ja vairāki projekti ieguvuši vienādu punktu skaitu – ņem vērā vidējo novērtējumu kritērijos Nr.3., 9., 11., un 13.

Projektam, kurš minētajos kritērijos iegūst augstāku vidējo vērtējumu papildu tiek piešķirts 0.01 punkts.

-

* punkti tiek piešķirti papildu, ja uz konkrēto projektu neattiecās neviens novērtējums, tad projektam tiek piešķirti 0 punkti.

Minimālais punktu skaits lēmuma pieņemšanai par projekta apstiprināšanu ir 16 punkti.

Projektu vērtēšanas komisija ņem vērā tikai to informāciju, kas ir norādīta atbilstošajā veidlapas sadaļā. Pie Pavaddokumetiem sadaļā Nr.13. Citi ņem vērā tikai fotoattēlus, ja atbalsta pretendents tos ir pievienojis, lai labāk raksturotu un atspoguļotu projekta ideju.

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti