Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Biedrības Lauku partnerība „Lielupe” sludinājums

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

2021. gada 5. janvāris līdz 2021. gada 5. februāris

 

Sludinājuma kopsumma

127 005.98 EUR

Rīcība Nr.1. „Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai”

 

Projektu īstenošanas termiņš

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese

Biedrība Lauku partnerība „Lielupe”

Lielā iela 5/7, Jelgava, LV-3001

Kontaktinformācija

Līga Švānberga

Tel. 26399946, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Projektu iesniegšana

Projekta iesniegumus var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login

Saistošie normatīvie akti, naudas plūsmas veidlapas, paraugi un citi nepieciešamie dokumenti ir pieejami Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē: https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235.

Kopā ar projekta iesniegumu iesniedzams arī atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.

Rīcība

Mērķis M1 Vietējā ekonomika

Rīcība R1 „Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai”

Atbalsta apmērs

25 000 EUR

Atbalsta intensitāte – kopprojektam 80%; pārējiem projektiem 70%.

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

A – Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

B – Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

C – Vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un atpazīstamības tēla veidošanai.

D – Darbinieku produktivitātes kāpināšana.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunas uzņēmējdarbības veidošanu un esošas attīstību, nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības jomās, paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan aprīkojumā, kā arī darbībām, kas saistītas ar sabiedriskām attiecībām produktu vai pakalpojuma atpazīstamības tēla veidošanai un personāla kvalifikācijas paaugstināšanai.

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt projektus, kas paredz vides radīšanu un labiekārtošanu vietējās produkcijas realizēšanai Jelgavas pilsētā.

 

Projektu vērtēšanas kritēriji

M1 VIETĒJĀ EKONOMIKA/R1 Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai

Kritērijs

Novērtējums

Punktu skaits un skaidrojums

Atsauce uz veidlapu aktivitātei 19.2.1.

1. Administratīvās atbilstības kritērijs

Projekts ir atbilstošs SVVA stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai, LAP 2014.-2020. gadam 19.2. pasākumam un 19.2.1. apakšaktivitātei un Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumiem Nr. 590.

Atbilst/Neatbilst

Projektu iesniegumi, kuri šajā kritērijā saņem vērtējumu „Neatbilst” tālāk netiek vērtēti.

Projekta iesniegums kopumā

2. Saimnieciskās darbības rādītāju izvērtēšanas kritērijs

Saimnieciskās darbības rādītāji saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 590. (13.10.2015.).

Par vienu darba vietu tiek skaitīta darbavieta ar darba līgumu vismaz uz gadu ar darbiniekam noteiktu normālo darba laiku vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas darbavietas sezonas rakstura darbu veikšanai, kurās kopā nostrādāto stundu skaits kalendārā gada griezumā atbilst normālam darba laikam.

Darba vietu novērtējumā jāņem vērā pretendentu iepriekš apstiprinātajos projektos noteiktais darba vietu skaits.

3 punkti ja projekta rezultātā tiek radīta vismaz 1 jauna pilna laika darba vieta saglabājot esošās, sniegts apraksts par darba vietām (nosaukto darba vietu skaitam jābūt adekvātam projekta saturam).

2 punkti ja projekta rezultātā tiek palielināts apgrozījums.

3 punkti tiek piešķirti arī gadījumā, ja izpildās abi kritēriji – 1 darba vietas radīšana un apgrozījuma palielināšana.

B.4., B.4.1., B.6.1., C.1, C2.

 

 

 

3. Projekta idejas pamatojums, risku izvērtējums, produkta/pakalpojuma pieprasījums, konkurētspēja

Skaidri aprakstīta projekta ideja, pārliecinoši pamatota investīciju nepieciešamība, saprotami aprakstīts jaunradītais vai uzlabotais produkts/pakalpojums, veikta un aprakstīta tā pieprasījuma izpēte, pamatotas produkta/pakalpojuma priekšrocības un konkurētspēja. Uzskaitīti un izvērtēti iespējamie riski

3 punkti

B.6.1., B.9., C.1., C.2.

Daļēji izprotama projekta ideja, nepārliecinoši pamatota investīciju nepieciešamība, nepilnīgi aprakstīts jaunradītais vai uzlabotais produkts/pakalpojums. Vispārēji aprakstīts produkta/pakalpojuma pieprasījums un produkta/pakalpojuma priekšrocības un konkurētspēja. Veikta nepilnīga risku uzskaite, nepārliecinošs to izvērtējums.

2 punkti

B.6.1., B.9., C.1., C.2.

Nav izprotama projekta ideja, nepārliecinoša investīciju nepieciešamība, neskaidri aprakstīts jaunradītais vai uzlabotais produkts/pakalpojums. Nav veikta vai ir nepārliecinoša produkta/pakalpojuma pieprasījuma izpēte, nepārliecinoša produkta/pakalpojuma konkurētspēja. Nav risku uzskaites un izvērtējuma.

1 punkts

B.6.1., B.9., C.1., C.2.

4. Projekta naudas plūsmas un izvērtējums

Pamatoti sastādīta naudas plūsma, objektīvi izvērtēti visi ieņēmumi un izdevumi, investīcijas un finansējuma avoti.

3 punkti

B.6.1., B.9., C.1., C.2.

Sastādītā naudas plūsma ir nepilnīga, daļēji izvērtēti visi ieņēmumi un izdevumi.

2 punkti

B.6.1., B.9., C.1., C.2.

Sastādītā naudas plūsma ir apšaubāma un nepamatota, nav izvērtēti visi ieņēmumi un izdevumi.

1 punkts

B.6.1., B.9., C.1., C.2.

5. Produkta/ pakalpojuma virzības tirgū pamatojums (mārketings)

Raksturotas tirgus iespējas, paredzēti atbilstoši un konkrēti mārketinga pasākumi esošā vai jaunizveidotā produkta/pakalpojuma virzībai tirgū.

3 punkti

B.6.1., B.15.

Vispārēji aprakstītas tirgus iespējas un esošā vai jaunizveidotā produkta/pakalpojuma virzība tirgū. Nav paredzēti konkrēti mārketinga pasākumi

2 punkti

B.6.1., B.15.

Nav aprakstīti mārketinga pasākumi, nav izprotama projekta rezultātā attīstītā produkta/pakalpojuma virzība tirgū.

1 punkts

B.6.1., B.15.

6. Nozares izvērtēšanas kritērijs

 

Tiek vērtēts vai projekts vērsts uz jaunu vai esošu produktu ražošanu vai tikai pakalpojumu sniegšanu.

2 punkti projekts veicina jauna produkta vai uzlabo esoša produkta ražošanu

1 punkts ja projektā plānota vai tiek attīstīta pakalpojumu sniegšana.

2 punkti tiek piešķirti arī gadījumā, ja tiek plānota jauna/esoša produkta ražošana un pakalpojuma sniegšana.

B.6.

7. Jauninājumu izvērtēšanas kritērijs

 

Projektā īstenošanā radītie jauninājumi

Sākotnēji tiek novērtēts vai projekta risinājums ir oriģināls. Oriģinalitāte – netradicionāls risinājums (atšķiras no citiem ir jauns, savdabīgs, nebijis). Tiks izvērtēts vai projekta rezultātā tiks attīstīta jauna, netradicionāla prece vai pakalpojums, radīts jauns ražošanas virziens/jauns produkts.

Tiek vērtēts vai projekts ir inovatīvs VRG darbības teritorijā.

3 punkti – radīts jauns/inovatīvs produkts vai pakalpojums

 

 

B.3., B15.

8. Sadarbības izvērtēšanas kritērijs

Tiek vērtēts vai projekta ietvaros tiek attīstīti jauni sadarbības veidi produkta ražošanai vai pakalpojuma sniegšanai, vai sadarbības metodes produkcijas noieta veicināšanai.

2 punkti – radīti jauni sadarbības modeļi

B.6., B15

9. Specifiskais izvērtēšanas kritērijs

Iepriekšējās kārtās apstiprināto projektu skaits

3 punkti ja iepriekšējās kārtās nav apstiprināts neviens projekts

2 punkti ja iepriekšējās kārtās ir apstiprināts 1 projekts

0 punkti ja iepriekšējās kārtās ir apstiprināti 2 un vairāk projekti

B.6., VRG datu bāze

10. Īpašais projektu vērtēšanas kritērijs

Pielietojams, ja vairāki projekti ieguvuši vienādu punktu skaitu – ņem vērā vidējo novērtējumu šajos kritērijos: Projekta idejas pamatojums (5 kritērijs), Nozares izvērtēšanas kritērijs un Jauninājumu izvērtēšanas kritērijs.

Projektam, kurš šajos divos kritērijos iegūst augstāku vidējo vērtējumu papildu tiek piešķirts 0.01 punkts.

-

Minimālais punktu skaits lēmuma pieņemšanai par projekta apstiprināšanu ir 10 punkti.

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti