Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Biedrības Lauku partnerība „Lielupe” paziņojums

Biedrība Lauku partnerība „Lielupe” informē par nepārtrauktās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanas beigu termiņu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novados ieviešanai rīcībā R2 “Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas beigu termiņš

2019. gada 5. maijs

Sludinājuma kopsumma

Atlikušais finansējums no 177 579.60 EUR, jo uz 05.04.2019. pieteiktais finansējums ir pārsniedzis 80%.

Projektu īstenošanas termiņš

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese

Biedrība Lauku partnerība „Lielupe”

Lielā iela 5/7, Jelgava, LV-3001

Kontaktinformācija

Līga Švānberga

Tel. 26399946, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Projektu iesniegšana

Projekta iesniegumus var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login

Kopā ar projekta iesniegumu iesniedzams arī atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.Rīcība

Mērķis M2 Teritorijas pievilcība

Rīcība R2 „Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”

Apbalsta apmērs

30 000 EUR

Atbalsta intensitāte 90%

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

A – Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

B – Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošana.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt vietējai sabiedrībai nozīmīgus projektus, kas nodrošina pakalpojumu pieejamību pagastā/ciemā, jaunu sabiedrisko aktivitāšu radīšanu un esošu sabiedrisko aktivitāšu attīstību. Projekti ir nozīmīgi lauku teritorijas attīstībai, rada priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai.

 

Projektu vērtēšanas kritēriji

M2 TERITORIJAS PIEVILCĪBA/R2 Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana

Kritērijs

Novērtējums

Punktu skaits un skaidrojums

Atsauce uz veidlapu aktivitātei 19.2.2.

1. Administratīvās atbilstības kritērijs

Projekts ir atbilstošs SVVA stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai, LAP 2014-2020. gadam 19.2. pasākumam un 19.2.2. apakšaktivitātei un Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumiem Nr. 590.

Atbilst/Neatbilst

Projektu iesniegumi, kuri šajā kritērijā saņem vērtējumu „Neatbilst” tālāk netiek vērtēti.

Projekta iesniegums kopumā

2. Pamata izvērtēšanas kritērijs

Cik lielā mērā projekts sniedz ieguldījumu LAP aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” mērķa sasniegšanā un rada priekšnosacījumus jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai:

Projekta iesniegums tiek vērtēts 10 ballu skalā:

B.5., B.6.1., B.14.

2.1.

Projekta aktivitātes pierāda iespējas citu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai, pamatota projekta ilgtspēja un attīstības iespējas reģiona un valsts līmenī.

10 punkti

B.5., B.6.1., B.14.

2.2.

Projekta aktivitātes pierāda iespējas citu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai, pamatota projekta ilgtspēja un attīstības iespējas novada līmenī.

8 punkti

B.5., B.6.1., B.14.

2.3.

Projekta aktivitātes pierāda iespējas citu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai, pamatota projekta ilgtspēja un attīstības iespējas pagasta līmenī.

6 punkti

B.5., B.6.1., B.14.

2.4.

Projekta aktivitātes pierāda iespējas citu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai, pamatota projekta ilgtspēja un attīstības iespējas ciema līmenī.

4 punkti

B.5., B.6.1., B.14.

2.5.

Projekta aktivitātes nerada priekšnosacījumu citu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai.

0 punkti

B.5., B.6.1., B.14.

3. Jauninājumu izvērtēšanas kritērijs

Projekta nozīmīgums jaunu, radošu un inovatīvu risinājumu ieviešanā.

Papildu tiek piešķirti 3 punkti projekta iesniegumam, kas paredz inovatīvu un radošu risinājumu novada teritorijā.

Papildu tiek piešķirti 2 punkti projekta iesniegumam, kas paredz inovatīvu un radošu risinājumu pagasta līmenī.

Papildu tiek piešķirts 1 punkts projekta iesniegumam, kas paredz inovatīvu un radošu risinājumu ciema līmenī.

Nav radošuma – 0 punkti.

B.3.1.

4. Specifiskais izvērtēšanas kritērijs

Projekta nozīmīgums pagasta/ciema iedzīvotāju vajadzībām.

Papildu tiek piešķirti 3 punkti projekta iesniegumam, kas paredz aktivitātes saskaņā ar pagastu iedzīvotāju diskusijās izvirzītajiem prioritārajiem projektiem (Skatīt stratēģijas sadaļu Nr. 3. Rīcības plāns).

B.5., B.6.1., B.14.

5. Īpašais projektu vērtēšanas kritērijs

Pielietojams, ja vairāki projekti ieguvuši vienādu punktu skaitu – ņem vērā vidējo punktu skaitu pamata izvērtēšanas kritērijā un jauninājumu izvērtēšanas kritērijā.

 

Priekšroka ir tam projektam, kurš šajos divos kritērijos iegūst augstāku vidējo vērtējumu.

Projektam, kurš iegūst augstāku vidējo vērtējumu papildu tiek piešķirts 0.01 punkts.

 

Minimālais punktu skaits lēmuma pieņemšanai par projekta apstiprināšanu 10 punkti.

Papildu informācija projektu iesniegumiem, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju Rīcības R2 iesniegtajiem projektiem: 1) Projekta radītie priekšnosacījumi jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai, 2) Projekta nozīmīgums pagasta/ciema iedzīvotāju vajadzībām.

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti