Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Biedrības Lauku partnerība „Lielupe” sludinājums

Biedrība Lauku partnerība „Lielupe” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 11. kārtu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai Jelgavas novadā.  Kārta tiek izsludināta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

2022. gada 7. februāris līdz 2022. gada 7. marts

 

Sludinājuma kopsumma

112 821.80 EUR 

Rīcība Nr.4. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem”

Projektu  īstenošanas termiņš

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese

Biedrība Lauku partnerība „Lielupe 

Lielā iela 5/7, Jelgava, LV-3001

Kontaktinformācija

Līga Švānberga

Tel. 26399946, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Projektu iesniegšana

Projekta iesniegumus varēs iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login   

Lauku partnerības “Lielupe” vietējās attīstības stratēģija, saistošie normatīvie akti un citi nepieciešamie dokumenti projekta iesnieguma sagatavošanai ir pieejami Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē: https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235.  

Kopā ar projekta iesniegumu iesniedzams arī atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.

 

Rīcība

Mērķis M2 Teritorijas pievilcība

Rīcība R4 „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem”

Apbalsta apmērs 

11 000 EUR

Atbalsta intensitāte 90%

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

A – Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

B – Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošana.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros tiks atbalstīti ieguldījumi gan būvniecībā, gan aprīkojuma iegādēm, lai veicinātu sabiedrisko aktivitāšu, mūžizglītības un sociālo pakalpojumu attīstību, kultūrvēsturiskā mantojuma un tūrisma attīstību.

Projektu vērtēšanas kritēriji

M2 TERITORIJAS PIEVILCĪBA/R4 Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem

Kritērijs

Novērtējums

Punktu skaits un skaidrojums

Atsauce uz veidlapu aktivitātei 19.2.2.

1. Administratīvās atbilstības kritērijs

Projekts ir atbilstošs SVVA stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai, LAP 2014-2020. gadam 19.2. pasākumam un 19.2.2. apakšaktivitātei un Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumiem Nr. 590.

Atbilst/Neatbilst

Projektu iesniegumi, kuri šajā kritērijā saņem vērtējumu „Neatbilst” tālāk netiek vērtēti.

Projekta iesniegums kopumā

2. Projekta ieguldījums LAP mērķu sasniegšanā

Cik lielā mērā projekts sniedz ieguldījumu LAP aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas mērķa sasniegšanā un rada priekšnosacījumus jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai:

Projekta iesniegums tiek vērtēts 10 ballu skalā:  

B.1., B.2.1., B.2.6.

Projekta aktivitātes pierāda iespējas citu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai, pamatota projekta ilgtspēja un attīstības iespējas reģiona un valsts līmenī.

10 punkti

Projekta aktivitātes pierāda iespējas citu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai, pamatota projekta ilgtspēja un attīstības iespējas novada līmenī.

8 punkti

Projekta aktivitātes pierāda iespējas citu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai, pamatota projekta ilgtspēja un attīstības iespējas pagasta līmenī.

6 punkti

Projekta aktivitātes pierāda iespējas citu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai, pamatota projekta ilgtspēja un attīstības iespējas ciema līmenī.

4 punkti

Projekta aktivitātes nerada priekšnosacījumu citu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai.

0 punkti

3. Projekta nepieciešamības pamatojums

Skaidri un pārliecinoši pamatots, kādu pakalpojumu pieejamība, kvalitāte un sasniedzamība tiks uzlabota un/vai kādas sabiedriskās aktivitātes tiks dažādotas

3 punkti

B.1., B.2.1.

Daļēji pamatots, kādu pakalpojumu pieejamība, kvalitāte un sasniedzamība tiks uzlabota un/vai kādas sabiedriskās aktivitātes tiks dažādotas

2 punkti

 

Vāji pamatots, kādu pakalpojumu pieejamība, kvalitāte un sasniedzamība tiks uzlabota un/vai kādas sabiedriskās aktivitātes tiks dažādotas

1 punkts

 

4. Vietējās kopienas vajadzības

Projekta nepieciešamības pamatojums vietējai kopienai un ilgtspējas novērtējums:

Projekta iesniegums tiek vērtēts 10 ballu skalā, tiek piešķirti 2, 5 vai 10 punkti:

B.2.1.

Projekta aktivitātes apliecina to vajadzību vietējai kopienai, tas ir pamatoti pierādīts (piem. aptaujas, iedzīvotāju forumi, diskusijas), projektam ir augsts ilgtspējas novērtējums.

10 punkti

Projekta aktivitātes apliecina to vajadzību vietējai kopienai, projektam ir vidējs ilgtspējas novērtējums.

5 punkti

Projekta aktivitātes vāji pierāda to vajadzību vietējai kopienai, projektam ir zems ilgtspējas novērtējums.

2 punkti

5. Projekta nozīmīgums jaunu, radošu un inovatīvu risinājumu ieviešanā.

Projekta aktivitātes paredz inovatīvu un radošu risinājumu VRG teritorijā.

3 punkti

B.5., B.5.1.

 

Projekta aktivitātes paredz inovatīvu un radošu risinājumu pagasta līmenī.

2 punkti

Projekta aktivitātes paredz inovatīvu un radošu risinājumu ciema līmenī.

1 punkts

6. Projekta izmaksu pamatojums

Plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu

2 punkti

B.10.

Plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu

1 punkts

Plānotās izmaksas nav pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu

0 punkti

7. Projekta ieguldījums kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un atjaunošanā.

Projekta aktivitātes paredz darbības, kas tieši ietekmē kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu.

1 punkts

B. 2.6.

8. Klimata pārmaiņu ietekme

Projekta īstenošana sekmē mērķu sasniegšanu saistībā ar klimata pārmaiņām (atjaunojamā enerģija)

1 punkts

B.4., B.4.1.

9. Sociālā ietekme

Projekta tiešā mērķa grupa ir sociālās atstumtības riskam pakļautie iedzīvotāji: pensijas un pirmspensijas vecuma personas, daudzbērnu un nepilnas ģimenes, bērni, personas ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem, bezdarbnieki, no ieslodzījuma vietām atbrīvotās personas, personas ar nepietiekošām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām zināšanām un prasmēm, trūcīgas personas.

 

2 punkti

B.2.5.

10. Īpašais projektu vērtēšanas kritērijs

Pielietojams, ja vairāki projekti ieguvuši vienādu punktu skaitu – ņem vērā novērtējumu šajos kritērijos Nr. 3., 4. un 5.

Priekšroka ir tam projektam, kurš šajos kritērijos iegūst augstāku vidējo vērtējumu.

Projektam, kurš iegūst augstāku vidējo vērtējumu papildu tiek piešķirts 0.01 punkts.

-

Minimālais punktu skaits lēmuma pieņemšanai par projekta apstiprināšanu 13 punkti.

Papildu informācija projektu iesniegumiem, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju Rīcības R4 iesniegtajiem projektiem: 1) Projekta radītie priekšnosacījumi jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai, 2) Projekta ieguldījums kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti