Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Vienkāršota cenu aptauja tiek veikta ar mērķi izvēlēties atbilstoši tirgus cenai visizdevīgāko piedāvājumu.

Kā visos publiskajos iepirkumos, arī cenu aptaujas gadījumā pirmais solis ir precīza vajadzības apzināšana (saskaņā ar projekta iesniegumu), savukārt skaidri formulēta vajadzība ir priekšnoteikums, lai pareizi noteiktu iepirkuma paredzamo līgumcenu.

Iepirkuma priekšmeta aprakstam nav jābūt tik detalizētam kā tehniskajai specifikācijai, bet pietiekami informatīvam, lai piegādātāji var izvērtēt, vai piedāvājums atbilst prasībām.

Lai vēlāk spētu savā starpā salīdzināt saņemtos piedāvājumus, iesakām iepirkuma priekšmeta aprakstā paredzēt vismaz 3 raksturojošos tehniskos parametrus.

Tomēr cenu aptaujas dokumentos var iekļaut tehniskās specifikācijas – (saskaņā ar projekta iesniegumā minēto), kas kļūst par neatņemama cenu aptaujas sastāvdaļu. Pareizi sagatavotas tehniskās specifikācijas nodrošina pasūtītāja prasībām atbilstošu piedāvājumu saņemšanu un ļauj noraidīt nekvalitatīvu preču, pakalpojumu vai būvdarbu piedāvājumus.

Iepirkumu vadlīnijas https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/iepirkuma-proceduras/

Vienkāršotas cenu aptaujas tehnisko specifikāciju, uzaicinājumu sniegt piedāvājumus un kopsavilkumu par saņemtajiem piedāvājumiem sastāda brīvā formā.

Veicot vienkāršotu cenu aptauju obligāti jāpievieno apliecinājums par interešu konflikta neesību saskaņā ar MK 28.02.2017. noteikumu Nr.104 1. pielikumu.

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti